Kierunek LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA


Centrum Logopedyczne IPS
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

W 2011 roku Instytut Polonistyki Stosowanej otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym unikatowego kierunku studiów: „Logopedia ogólna i kliniczna”. Rekrutacja na nowy kierunek odbyła się w tym samym roku, zarazem zawieszona została rekrutacja na specjalność logopedyczną w ramach filologii polskiej. Kierunek unikatowy „Logopedia ogólna i kliniczna” jest organizmem w pełni odrębnym i w normie prawnej sytuuje się obok dotychczasowych trzech kierunków na naszym Wydziale: filologii, filologii polskiej i kulturoznawstwa.

Kierunek Logopedii Ogólnej i Klinicznej powstał w celu zrealizowania oryginalnego w skali ogólnopolskiej programu obejmującego bogatą ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego – programu wewnętrznie spójnego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna prowadzonym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym zakresie:
 • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w tym zakresie systemów gramatycznego (fonologii, morfologii i składni) i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny
 • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny (normy ortofoniczne i normy ortograficzne; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki); oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków
 • komunikacji językowej i niejęzykowej, w tym zwłaszcza w zakresie pragmatyki i etyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi; etykieta językowa
2. psychopedagogicznych podstaw logopedii, w tym zakresie:
 • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, w tym szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka; praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i jego zagrożeń
 • aktywizacji języka i mowy (komunikacji werbalnej i niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej; uwarunkowaniach psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opróżnień w rozwoju mowy i języka
 • pedagogicznych aspektów nabywania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka, sposób komunikowania się w rodzinie, programy dydaktyczne mające na celu edukację językową dziecka
3. medycznych podstaw logopedii, w tym zakresie:
 • anatomii i fizjologii człowieka
 • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii, psychoakustyki
 • techniki medycznej w zakresie metod wspomagania słuchu, równowagi, mowy. elektrofizjologii narządu słuchu i informatyki medycznej
4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym zakresie:
 • klasyfikacji zaburzeń mowy
 • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalia i dysleksji
 • profilaktyki logopedycznej
 • terapii logopedycznej
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki
wczesnoszkolnej.

Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje umiejętności w zakresie:

1. podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadą wymowy
2. opisu i kwalifikacji wad wymowy
3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy
4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany do pracy:

1. jako logopeda, w:
 • przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych
 • przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych
2. jako nauczyciel. w:
  • w szkołach podstawowych powszechnych
  • w szkołach podstawowych integracyjnych

  Program studiów I stopnia realizowany od roku akademickiego 2011/2012:

  I semestr:

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Wprowadzenie do nauki o języku
  30
  Z/O 3
  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15 15
  E 6
  Wprowadzenie do logopedii 30

  Z/O 3
  Psychologia ogólna 30

  Z/O 3
  Pedagogika ogólna 30

  Z/O 2
  Anatomia i fizjologia człowieka 30 30
  E 6
  Emisja głosu
  30
  Z/O 2
  Lektorat języka obcego
  30
  Z/O 1
  Przedmiot spoza kierunku studiów


  Z/O 2
  Wychowanie fizyczne
  30
  Z/O 0
  Technologia informacyjna
  15
  Z/O 2
  Szkolenie BHP


  Z/O 0,5
  Ochrona własności intelektualnej 4

  Z/O 0,5

  Łączna liczba godzin: 319

  II semestr

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Elementy prawa medycznego i oświatowego
  30
  Z/O 3
  Funkcjonalny opis języka 30 30
  Z/O 4
  Psychologia rozwoju dziecka 30

  E 6
  Dykcja i autokorekcja
  30
  Z/O 3
  Pedagogika specjalna

  30 Z/O 3
  Logorytmika
  15
  Z/O 2
  Kwalifikowana pierwsza pomoc
  15
  Z/O 2
  Pediatria 15

  Z/O 2
  Ortodoncja 15 15
  Z/O 3
  Lektorat języka obcego
  30
  Z/O 1
  Wychowanie fizyczne
  30
  Z/O 0

  Łączna liczba godzin: 315

  III semestr

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Funkcjonalny opis języka 30 30
  Z/O 4
  Kultura języka z elementami leksykologii 30 30
  Z/O 4
  Psycholingwistyka

  30 Z/O 3
  Rozwój mowy dziecka

  30 E 6
  Zaburzenia mowy. Wprowadzenie 30

  Z/O 3
  Dydaktyka nauczania początkowego
  30
  Z/O 2
  Neurologia dziecięca 30 15
  Z/O 3
  Lektorat języka obcego
  30
  Z/O 1
  Przedmiot spoza kierunku studiów


  Z/O 2
  Wychowanie fizyczna
  30
  Z/O -

  Łączna liczba godzin: 345

  IV semestr

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Funkcjonalny opis języka 30 30
  E 7
  Ortofonia i grafetyka

  30 Z/O 3
  Opóźniony rozwój mowy 15

  Z/O 1
  Psychologia kliniczna dziecka 30

  Z/O 3
  Dydaktyka nauczania początkowego
  30
  Z/O 3
  Praktyki (logopedyczne)
  60
  Z/O 4
  Podstawy genetyki
  15
  Z/O 2
  Kinezyterapia dziecięca 15 15
  Z/O 3
  Psychiatria dziecięca 15

  Z/O 2
  Lektorat języka obcego
  30
  Z/O 1
  Egzamin certyfikacyjny z języka obcego


  Z/O 2
  Wychowanie fizyczne
  30
  Z/O -

  Łączna liczba godzin: 345

  V semestr

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  30 Z/O 2
  Dydaktyka nauczania początkowego
  30
  Z/O 3
  Dyslalia 30 30
  E 5
  Dysleksja rozwojowa 30 30
  E 4
  Profilaktyka logopedyczna

  30 Z/O 2
  Podstawy foniatrii 30 15
  E 5
  Wprowadzenie do akustyki 15 15
  Z/O 2
  Praktyki logopedyczne
  60
  Z/O 3
  Seminarium licencjackie

  30 Z/O 4

  Łączna liczba godzin: 375

  VI semestr

  Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer-satorium forma zaliczenia punkty ECTS
  Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej 30

  Z/O 3
  Dydaktyka nauczania początkowego
  30
  E 5
  Metody badań logopedycznych 15

  Z/O 1
  Podstawy audiologii 30 15
  E 5
  Wprowadzenie do psychoakustyki 15 15
  Z/O 3
  Praktyki nauczycielskie
  150
  Z/O 4
  Seminarium licencjackie

  30 E 6
  Przedmiot spoza kierunku studiów


  Z/O 3

  Łączna liczba godzin: 330

  Program studiów I stopnia realizowany od roku akademickiego 2012/2013:

  Rok I

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3
  2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15 15 EGZAMIN 7
  3. Wprowadzenie do logopedii 15 - zal. / ocena 1
  4. Psychologia ogólna 30 - zal. / ocena 3
  5. Pedagogika ogólna 30
  zal. / ocena 3
  6. Anatomia i fizjologia człowieka 30 30 EGZAMIN 7
  7. Emisja głosu - 30 zal. / ocena 3
  8. Elementy prawa medycznego i oświatowego 15 - zal. / ocena 1
  9. Funkcjonalny opis języka 30 30 zal. / ocena 7
  10. Psychologia rozwoju dziecka 30 - EGZAMIN 7
  11. Dykcja i autokorekcja 30 (warszaty) zal. / ocena 3
  12. Pedagogika specjalna 15
  zal. / ocena 1
  13. Logorytmika - 15 (warsztat) zal. / ocena 1
  14. Kwalifikowana pierwsza pomoc - 15 zal. / ocena 1
  15. Pediatria 15 - zal. / ocena 1
  16. Ortodoncja 15 15 zal. / ocena 3
  17. Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 (wykład lub ćwiczenia) zal. / ocena 2
  18. Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)
  60 zal. 2
  19. Wychowanie fizyczne
  60 zal. 1
  20. Technologie informacyjne 30 (kurs internetowy) zal. 2
  21. Szkolenie BHP 4 - zal. 0,5
  22. Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 - zal. 0,5

  Łącznie na I roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia: 60 ECTS, w tym 18,5 ECTS „bezpośredniego kontaktu”

  Rok II

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Funkcjonalny opis języka 30 75 EGZAMIN 8
  2. Leksykologia z elementami kultury języka 30 30 zal/ocena 3
  3. Komunikacyjna struktura wypowiedzi (do wyboru) 30 (konwersatorium) zal/ocena 2
  4. Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy (do wyboru) 30 (konwersatorium) zal/ocena
  5. Psycholingwistyka 30 (konwersatorium) zal/ocena 2
  6. Rozwój mowy dziecka 15 15 EGZAMIN 3
  7. Wprowadzenie do zaburzeń mowy 30 - zal/ocena 2
  8. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30 - zal/ocena 2
  9. Neurologia dziecięca 30 15 zal/ocena 4
  10. Grafetyka i grafemika 30 (konwersatorium) zal/ocena 2
  11. Opóźniony rozwój mowy 15 - zal/ocena 1
  12. Psychologia kliniczna dziecka 30 - zal/ocena 2
  13. Podstawy genetyki 15 - zal/ocena 1
  14. Psychiatria dziecięca 15
  zal/ocena 2
  15. Kinezyterapia dziecięca 15 15 zal/ocena 2
  16. Dydaktyka nauczania początkowego
  60 EGZAMIN 3
  17. Praktyki logopedyczne 45godz. (2 tyg.) zal/ocena 2
  18. Lektorat języka nowożytnego (do wyboru) - 60 zal. 2
  19. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2 (do wyboru)

  EGZAMIN 2
  20. Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru) 30 (wykład lub ćwiczenia) zal. 3
  21. Wychowanie fizyczne (do wyboru)
  60
  1

  Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

  Nauczycielska

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Literatura dla dzieci i młodzieży 30
  EGZAMIN 5
  2. Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej
  10 zal/ocena 1
  3. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania - 30 zal/ocena 3
  4. Emisja głosu - 30 zal/ocena 2

  Glottodydaktyka

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Literatura dla dzieci i młodzieży 30
  EGZAMIN 5
  2. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania - 30 zal/ocena 3
  3. Pedagogiczne aspektu warsztatu lektora - 30 zal/ocena 1
  4. Emisja głosu - 30 zal/ocena 2

  Łącznie na II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia: 60 ECTS, w tym 11 ECTS z puli specjalizacyjnej oraz 24 i 1/3 ECTS „bezpośredniego kontaktu” dla specjalizacji nauczycielskiej i 25 ECTS „bezpośredniego kontaktu” dla specjalizacji glottodydaktycznej.

  Rok III

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Dyslalia 30 30 EGZAMIN 5
  2. Dysleksja rozwojowa 30 30 zal/ocena 4
  3. Profilaktyka logopedyczna 15 15 zal/ocena 2
  4. Podstawy foniatrii 30 15 EGZAMIN 5
  5. Wprowadzenie do akustyki 15 15 zal/ocena 2
  6. Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej 15 15 zal/ocena 2
  7. Metody badań logopedycznych - 15 zal/ocena 2
  8. Podstawy audiologii 30 15 EGZAMIN 5
  9. Wprowadzenie do psychoakustyki 15 15 zal/ocena 2
  10. Praktyki logopedyczne 45godz. (2 tyg.) zal/ocena 2
  11. Seminarium licencjackie 60 (seminarium) zal/ocena 10
  12. Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 (wykład lub ćwiczenia) zal/ocena 3

  Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

  Nauczycielska

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Warsztat interpretacji dzieła literackiego
  60 zal/ocena 4
  2. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)
  30 zal/ocena 4
  3. Praktyki pedagogiczne
  40godz. zal/ocena 4
  4. Praktyki zawodowe w szkole podstawowej
  50godz. zal/ocena 4

  Glottodydaktyka

  Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
  1. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)
  30 zal/ocena 2
  2. Metodyka języka polskiego jako obcego
  30 zal/ocena 2
  3. Język polski jako obcy 30 (warsztat) zal/ocena 2
  4. Testowanie i certyfikacja
  30 zal/ocena 2
  5. Praktyki pedagogiczne - 40 godz. zal 4
  6. Praktyki zawodowe w szkole podstawowej - 50godz. zal 4
  7. Praktyki glottodydaktyczne (w ramach metodyki jęz. polskiego jako obcego) - 40godz. zal. -

  Łącznie na III roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia: 60 ECTS, w tym 16 ECTS z puli specjalizacyjnej oraz 17,5 ECTS „bezpośredniego kontaktu” dla specjalizacji nauczycielskiej i 18,5 ECTS „bezpośredniego kontaktu” dla specjalizacji glottodydaktycznej.


  Program studiów II stopnia realizowany od roku akademickiego 2014/2015:

  ROK I

  Przedmioty

  godz.

  semestr

  typ zajęć

  zaliczenie

  forma zaliczenia

  ECTS

   

   

  Normy i standardy zachowań językowokomunikacyjnych

  30

  I

  wykład

  Egzamin

  Egzamin pisemny

  3

   

   

  Słowo i wypowiedź

  30

  I

  konwersatorium

  Egzamin

  Egzamin pisemny

  3

   

   

  Fonologia z patofonetyką

  30

  I

  wykład/konwersatorium

  zal./ocena

  zaliczenie pisemne

  3

   

   

  Fonetyka akustyczna

  15

   II

  wykład

  zal.

  zaliczenie pisemne

  2

   

   

  Fonetyka akustyczna

  15

   II

  ćwiczenia

  zal./ocena

   

   

  Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów

  15

  I

  wykład

  Zal/ocena

  Praca pisemna

  1,5

   

   

  Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów

   

  15

  I

  wykład

  Zal./ocena

  Praca pisemna

  1,5

   

   

  Klasyfikacja zaburzeń mowy

  15

  I

  wykład

  Zal./ocena

  Test

  1,5

   

   

  Mowa niepłynna

  30

  I

  wykład

  Egzamin

  Egzamin pisemny

  3

   

   

  Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

  30

  II

  wykład

  Zal./ocena

  Test

  3

   

   

  Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

  30

  I

  wykład

  Zal./ocena

  Test

  3

   

   

  Neurologia

  30

  II

  wykład

  Zal./ocena

  Test

  3

   

   

  Foniatria

  30

  I

  wykład

  Zal./ocena

  Egzamin pisemny

  3

   

   

  Audiologia

  15

  I

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  2

   

   

  Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

  15

  II

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  2

   

   

  Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

  15

  II

  ćwiczenia

  Zal.

   

   

  Afazja

  30

  II

  wykład

  Egzamin

  Egzamin pisemny

  4,5

   

   

  Afazja

  30

  II

  ćwiczenia

  Zal.

   

   

  Dyzartria

  15

  II

  wykład

  Zal./ocena

  Test

  2

   

   

  Dyzartria

  15

  II

  ćwiczenia

  Zal.

   

   

  Neuropsychologia

  30

  II

  wykład

  Egzamin

  Egzamin pisemny

  3

   

   

  Rehabilitacja głosu po laryngektomii

  15

  II

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  2

   

   

  Rehabilitacja głosu po laryngektomii

  15

  II

  ćwiczenia

  Zal.

   

   

  Seminarium magisterskie (do wyboru)

  60

  I/II

  seminarium

  Zal.

  Różne formy zaliczenia (np. konspekt, referat, praca pisemna)

  5

   

   

  Translatorium językowe (do wyboru)

  30

  I lub II

  konwersatorium

  Zal./ocena

  Praca pisemna

  3

   

   

  Praktyki logopedyczne (do wyboru)

  60

  I/II

  praktyki

  Zal./ocena

  Dokumentacja praktyk

  3

   

   

  Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

  30

  I lub II

  Wykład lub ćwiczenia

  Zal./ocena

  Różne formy zaliczenia

  3

   

   

  Razem godzin

  690

  Razem punktów ECTS

   

  60


  ROK II


  Przedmioty

  godz.

  semestr

  typ zajęć

  zaliczenie

  forma zaliczenia

  ECTS

   

   

  Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

  30

  III

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  3

   

   

  Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

  10

  III

  wykład

  Zal./ocena

   

  Test

   

  3

   

   

  Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

  20

  III

  ćwiczenia

  Zal./ocena

   

   

  Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią

  15

  III

  ćwiczenia

  Zal./ocena

  Test

  2

   

   

  Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

  30

  III

  wykład

  Egzamin

  Test

  3

   

   

  Psychiatria

  15

  IV

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  2

   

   

  System opieki logopedycznej w Polsce

  15

  IV

  wykład

  zal./ocena

  test

  2

   

   

  Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym

  15

  IV

  wykład

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  2

   

   

  Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

  30

  IV

  ćwiczenia

  Zal./ocena

  Zaliczenie pisemne

  3

   

   

  Diagnoza i terapia logopedyczna (do wyboru)

  30

  IV

  warsztaty

  Egzamin

  Egzamin ustny przed komisją

  6

   

   

  Seminarium magisterskie (do wyboru)

  60

  III i IV

  seminarium

  Zal.

  Zaliczenie na ocenę na podstawie fragmentu pracy magisterskiej

  25

   

   

  Konwersatorium (do wyboru)

  30

  III lub IV

  konwersatorium

  Zal./ocena

  Różne formy zaliczenia

  3

   

   

  Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

  30

  III lub IV

  Wykład lub ćwiczenia

  Zal./ocena

  Różne formy zaliczenia

  3

   

   

  Praktyki logopedyczne (do wyboru)

  60

  III i IV

  praktyki

  Zal./ocena

  Dokumentacja praktyk

  3

   

   

  Razem godzin

  390

  Razem punktów ECTS

   

  60

   


  ⇦ WSTECZ