Polsko-belgijskie studia magisterskie

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS).

Master européen en langues et cultures de l’Europe centrale (MAE)

(Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – Chaire de Philologie Polonaise de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication à l’Université Libre de Bruxelles)

PREZENTACJA PROJEKTU

    Inicjatywa międzynarodowych studiów drugiego stopnia poświęconych problematyce Europy Środkowej została przedsięwzięta przez środowisko slawistów z Université Libre de Bruxelles we wrześniu 2008 roku. Wysunęli oni ideę skonstruowania sieci 6 „stolic akademickich” Europy Środkowej, które pod kierownictwem ULB realizowałyby paralelny program dydaktyczny umożliwiający wymianę studentów oraz kadry uczelnianej. Obok Wydziału Literatury, Przekładu i Komunikacji Wolnego Uniwersytetu w Brukseli do projektu zostały zaproszone następujące uniwersytety partnerskie: Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Danuta Knysz-Tomaszewska, dr Dariusz Dziurzyński), Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie, Uniwersytet w Bratysławie, Andràssy University w Budapeszcie i Uniwersytet im. Karola w Pradze. Wydział Polonistyki UW dołączył do projektu na pierwszym etapie jego opracowywania i był regularnym uczestnikiem spotkań dotyczących wspólnego ustalania programu dydaktycznego i podstaw organizacyjnych planowanych studiów magisterskich.

    Strona polska w porozumieniu z partnerem belgijskim zdecydowała się na opracowanie proponowanych studiów pod kątem zawodowym (polonistyka stosowana w kraju i za granicą), a także wprowadziła zajęcia poświęcone cywilizacji belgijskiej i dialogowi polsko-belgijskiemu („ścieżka belgistyczna”). 

    Magisterskie studia europejskie „Języki i Kultury Europy Środkowej” wpisują się w ideę wspierania rozszerzonej Europy oraz misję stworzenia uniwersytetu otwartego, związaną z tzw. procesem bolońskim. Projekt MAE/PBSS odpowiada potrzebie kształtowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami Europy oraz pragnieniu wymiany doświadczeń w nauczaniu między uniwersytetami stolic europejskich. Przewiduje on mobilność studentów i wykładowców.

    Studenci mają spędzać pierwszy rok studiów magisterskich na uczelni macierzystej, by najlepsi spośród nich po ukończeniu M1 mogli wyjechać na jedno semestralne stypendia na uczelnie partnerskie, tam kontynuować pisanie pracy magisterskiej i dydaktykę, i po zdobyciu niezbędnych doświadczeń powrócić na IV semestr studiów magisterskich na macierzystą uczelnię. Adepci MAE/PBSS będą mogli uczestniczyć za granicą w seminariach, stażach, konferencjach studenckich i doktoranckich. Master „Języki i Kultury Europy Środkowej” ma na celu przygotowanie specjalistów od zagadnień Europy Centralnej, polonistyki stosowanej oraz dialogu polsko-belgijskiego w następujących dziedzinach: badania naukowe, nauczanie, glottodydaktyka, tłumaczenia literackie i użytkowe, edytorstwo i wiedza o mediach.    

    Dwuletni program dydaktyczny MAE/PBSS na Wydziale Polonistyki obejmuje zajęcia fakultatywne o sumie nie przekraczającej 30 ECTS, realizowane równolegle do minimum programowego na kierunku „filologia polska”. Zajęcia fakultatywne przybierają postać indywidualnego toku kształcenia i dobierane są spośród zajęć należących do „ścieżki belgistycznej”. Oprócz tego zobowiązuje się do uczęszczania na seminarium magisterskie w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Studia kończą się wydaniem dwóch równorzędnych dyplomów (Wydziału Polonistyki UW i Wydziału Literatury, Przekładu i Komunikacji Wolnego Uniwersytetu w Brukseli) z ewentualnym suplementem potwierdzającym odbycie Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych.

    Szczegółowe informacje na temat MAE/PBSS znajdą Państwo na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej i Zakładu Edytorstwa i Stylistyki IPS UW, u dr. Dariusz Dziurzyńskiego (Koordynatora IPS ds. Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych MAEdariusz.dziurzynski@uw.edu.pl) i u prof. Doroty Walczak-Delanois (koordynatorki MAE na ULB – dwalczak@ulb.ac.be).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2019

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Literatury, Przekładu i Komunikacji Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku studiów II stopnia wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2018/2019, 2019/2020) i obejmują zajęcia fakultatywne dobierane z puli „ścieżki belgistycznej” i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jjest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest przygotowanie następujących dokumentów:

  1. curriculum vitae,
  2. podania z uzasadnieniem wyjazdu oraz wstępnymi informacjami o pracy magisterskiej;
  3. opinii krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  4. potwierdzonej na poziomie B2 znajomości wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego);
  5. zaświadczenia o średniej ocen z I stopnia studiów.

Dossier konkursowe należy złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 lutego 2019 r.
(godz. 15.00)  w siedzibie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej (pok. 7A).

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej www.ips.polon.uw.edu.pl lub w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl).

 

Indywidualny tok kształcenia w ramach PBSS/MAE

Seminarium magisterskie z oferty seminaryjnej IPS

120 godz.

 [zajęcia spoza puli fakultatywnej]

***

Zajęcia ze „ścieżki belgistycznej”:

W centrum i na peryferiach. Sztuka polska i europejska przełomu XIX i XX wieku w kontekstach europejskich

konw., 30 godz., 3 ECTS

Translatorium francusko-polskie

konw. 30 godz., 3 ECTS

Polska i Belgia: dialog kultur, literatur i historii

konw. 30 godz., 3 ECTS

⇦ WSTECZ