INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ

budynekINSTYTUT  POLONISTYKI  STOSOWANEJ (IPS) został powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr 260 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki) na podstawie podjętej w dniu 15 maja 2007 roku uchwały Rady Wydziału Polonistyki w sprawie powołania IPS. Instytut powstał na wniosek grupy inicjatywnej, którą stanowili profesorowie Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Języka Polskiego: prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska, prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, prof. dr hab. Bogdan Owczarek, prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta i prof. UW dr hab. Zofia Zaron. Grupa inicjatywna pod koniec lutego 2007 roku sformułowała projekt utworzenia Instytutu Polonistyki Stosowanej.

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI w sprawie powołania Instytutu Polonistyki Stosowanej z dnia 15 maja 2007 roku określa przedmiot, zakres działania oraz strukturę Instytutu. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie, organizowanie oraz rozwijanie polonistycznych specjalności i specjalizacji zawodowych oraz badań naukowych powiązanych zarówno z problematyką stosowanych dyscyplin polonistycznych i zawodowych specjalizacji polonistycznych oraz z szeroko pojmowaną problematyką z zakresu wiedzy o języku polskim i wiedzy o literaturze polskiej.

W ciągu czteroletniej działalności Instytutu nastąpiły istotne zmiany dydaktyczne i organizacyjne. Zostały wznowione i rozbudowane studia podyplomowe dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli w zakresie filologii polskiej. Przed trzema laty wprowadzono na Uniwersytecie Warszawskim obowiązkowe kształcenie wszystkich studentów przygotowywanych do pracy nauczycielskiej w zakresie emisji głosu, Program ten objął w dużej mierze także doktorantów i młodszych nauczycieli akademickich. Instytut Polonistyki Stosowanej posiada odpowiednia kadrę wykładowców i obecnie prowadzi zajęcia dla blisko tysiąca studentów i słuchaczy całej Uczelni. Ponadto, Instytut przygotował i rozpoczął program specjalności logopedycznej dla studentów II stopnia, a zarazem – po dwuletnich staraniach – otrzymał zgodę MNiSW na prowadzenie we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym unikatowego kierunku studiów: „Logopedia ogólna i kliniczna”.

W związku z wymienionymi wyżej zmianami Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej wystąpiła z wnioskiem o reorganizację Instytutu. Zgodnie zuchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 kwietnia 2011 roku oraz uchwałą nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Polonistyki Stosowanej składa się obecnie z pięciu zakładów:

 1. Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
 2. Zakład Edytorstwa i Stylistyki
 3. Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
 4. Zakład Logopedii i Emisji Głosu
 5. Zakład Retoryki i Mediów
oraz sześciu pracowni:
 1. Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
 2. Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej
 3. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
 4. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
 5. Pracownia Dziejów Polonistyki Warszawskiej
 6. Obserwatorium Etyki Słowa
Instytut prowadzi następujące specjalności oraz specjalizacje w ramach kierunku filologia polska:

 1. specjalność logopedia
 2. specjalizacja nauczycielska
 3. specjalizacja redaktorsko-wydawnicza
 4. specjalizacja glottodydaktyczna
 5. specjalizacja medialna (filologia dla mediów)

oraz nowy, unikatowy kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna

a także studia podyplomowe:
 1. Pomagisterskie Studium Logopedyczne
 2. Podyplomowe Studia "Filologia polska w praktyce"
MINIMUM KADROWE Instytutu Polonistyki Stosowanej tworzą profesorowie: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, prof. dr hab. Bogdan Owczarek, prof. dr hab. Jerzy Podracki, prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW dr hab. Zofia Zaron, dr hab. Elżbieta Wichrowska.

PIERWSZYM DYREKTOREM INSTYTUTU POLONISTYKI BYŁ: prof. dr hab. Bogdan Owczarek (2007/2008). Zastępcami dyrektora byli: dr Jarosław Klejnocki oraz dr Elżbieta Wichrowska. W wyniku wyborów na kadencję 2008-2012 funkcję dyrektora Instytutu objął prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta, zaś funkcje zastępców: dr Tomasz Karpowicz i dr Elżbieta Wichrowska (dr Karpowicz w październiku 2008 r. złożył rezygnację). Od 1 września 2011 r. na funkcję zastępcy dyrektora została powołana mgr Ewa Kozłowska.

FUNKCJE KIEROWNIKÓW ZAKŁADÓW I PRACOWNI PEŁNIĄ:
1.    Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego – doc. dr Tomasz Wroczyński
2.    Zakład Edytorstwa i Stylistyki – dr hab. Grzegorz Bąbiak
3.    Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki – dr Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
4.    Zakład Logopedii i Emisji głosu – prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta (p.o. kierownika zakładu)
5.    Zakład Retoryki i Mediów – prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański

6.    Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki – prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański
7.    Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu – prof. dr hab. Jerzy Podracki
8.    Pracownia Językoznawstwa Stosowanego – prof. dr hab. Stanisław Dubisz
9.    Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej – prof. UW dr hab. Zofia Zaron

FUNKCJE KIEROWNIKÓW SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PEŁNIĄ:
1.    specjalność logopedia – prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta (p.o. kierownika specjalności)
2.    specjalizacja nauczycielska – dr Tomasz Kowalczuk
3.    specjalizacja edytorsko i redaktorska – dr Dariusz Dziurzyński
4.    specjalizacja glottodydaktyczna – dr Beata Jędryka
5.    specjalizacja medialna – doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

FUNKCJE KIEROWNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PEŁNIĄ:
1.    Pomagisterskie Studium Logopedyczne – dr Ewa Wolańska
2.    Podyplomowe Studia IPS dla Nauczycieli – dr Joanna Frużyńska

⇦ WSTECZ