Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (Cudzoziemców zobowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

Program studiów  podyplomowych Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa Dydaktyka języka polskiego jako obcego od roku akademickiego 2019/2020

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności

Wykład

8

Zaliczenie na ocenę

2

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

Ćwiczenia

16

Egzamin pisemny

10

Język polski w świecie

Wykład

8

Zaliczenie na ocenę

2

Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego

Ćwiczenia

8

Praca pisemna

4

Język polski jako obcy do celów zawodowych

Wykład

8

Praca pisemna

3

Warsztaty dydaktyczno-metodyczne (w tym hospitacje zajęć)

Warsztat

56

Pisemna praca roczna – projekt dydaktyczny

20

Podstawy lingwistyki stosowanej

Wykład

10

Zaliczenie na ocenę

2

Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej

Wykład

16

Zaliczenie na ocenę

8

Elementy pedagogiki międzykulturowej

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę

4

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego

Wykład

10

Zaliczenie na ocenę

3

Praktyki glottodydaktyczne

Praktyki

12

Ocena praktyk

2

   

162 godz.

 

60 ECTS


Stary program

Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności Wykład 8 Zaliczenie na ocenę 2
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego Ćwiczenia 16 Egzamin pisemny 10
Język polski w świecie Wykład 8 Zaliczenie na ocenę 2
Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego Ćwiczenia 8 Praca pisemna 4
Język polski jako obcy do celów zawodowych Wykład 8 Praca pisemna 3
Warsztaty dydaktyczno-metodyczne (w tym hospitacje zajęć) Warsztat 56 Pisemna praca roczna – projekt dydaktyczny 22
Podstawy lingwistyki stosowanej Wykład 10 Zaliczenie na ocenę 2
Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej Wykład 16 Zaliczenie na ocenę 8
Elementy pedagogiki międzykulturowej Ćwiczenia 10 Zaliczenie na ocenę 4
Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego Wykład 10 Zaliczenie na ocenę 3


150 godz.
60 ECTS

⇦ WSTECZ