Jak uczyć, by nauczyć, czyli jak sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły?

Kurs adresowany do nauczycieli zainteresowanych stosowaniem nowoczesnych, skutecznych strategii nauczania, zwłaszcza metod uwzględniających różnice stylów percepcyjnych i wykorzystujących w praktyce wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. 

Charakterystyka projektu, jego cele i założenia

            Kurs Uczyć, by nauczyć adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli polonistów, uczących na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym. Mamy jednocześnie świadomość, że również nauczyciele innych przedmiotów humanistycznych odniosą korzyść z uczestnictwa w naszym projekcie. Podczas kursu słuchacze będą mieli okazję udoskonalić te kompetencje, które są szczególnie ważne w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Szczególny nacisk kładziemy na metody ułatwiające przygotowanie ucznia nie tylko do nowych egzaminów zewnętrznych, ale także do funkcjonowania w dorosłym życiu. Bardzo zależy nam na łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką szkolną. Poruszać więc będziemy następujące kwestie: realizacja nowej podstawy programowej, tworzenie autorskich programów nauczania, metody pracy z uczniem uzdolnionym, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz kierowania procesem grupowym. Równie dużym atutem niniejszego kursu jest moduł poświęcony neurodydaktyce, czyli nauczaniu przyjaznemu mózgowi. Rozumiemy jednocześnie, że poziom komplikacji problemów, z jakim codziennie spotykają się pedagodzy, może być rozwiązany na drodze współpracy i wymiany doświadczeń. Z tego względu proponujemy Państwu formę warsztatowo-konwersatoryjną, a także spotkania ze specjalistami. Formuła zajęć przewiduje bowiem obecność na zajęciach między innymi doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki czy specjalisty od kształcenia kompetencji językowych. W razie potrzeby część zajęć może poprowadzić nauczyciel historii z wieloletnim doświadczeniem edukatorskim.

            Jest godne podkreślenia, że Uniwersytet Warszawski może poszczycić się wieloma znakomitymi absolwentami specjalizacji nauczycielskiej, którzy z ogromnymi sukcesami wykonują zawód nauczyciela.

            Wskazane wyżej kompetencje czynią pracę nauczyciela bardziej efektywną, ciekawszą, pozwalając jednocześnie oszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Sylwetka kandydata

            Kurs adresowany jest przed wszystkim do czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym. Grupa zostanie utworzona, jeśli co najmniej 15 osób zadeklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

 • uczestnik zna praktyczne implikacje wynikające z rozwoju neurodydaktyki,
 • uczestnik, wie jak skutecznie dopasowywać metody nauczania do potrzeb ucznia, uwzględnia różnice percepcyjne, wynikające ze preferowanego stylu ucznia się oraz dominującego stylu społecznego ucznia,
 • uczestnik zna zasady tworzenia programów autorskich,
 • uczestnik ma pogłębioną wiedzę na temat podstawy programowej,
 • uczestnik zna narzędzia diagnozy pedagogicznej ucznia uzdolnionego,
 • uczestnik wie, jak przygotowywać od strony formalnej i merytorycznej innowację pedagogiczną,
 • uczestnik orientuje się w metodach kierowania procesem grupowym,
 • uczestnik poprawnie tworzy programy zajęć rozwijających uzdolnienia
 • uczestnik zna metody postępowania z uczniem trudnym.

W zakresie umiejętności:

 • uczestnik prowadzi zajęcia zgodnie ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki,
 • uczestnik, wie jak realizować zapisy podstawy programowej, uwzględniając także umiejętności z zakresu interpretacji dzieła filmowego, rozwijania świadomości językowej oraz znajomości poetyki,
 • uczestnik świadomie kieruje procesem grupowym w klasie,
 • uczestnik diagnozuje ucznia uzdolnionego oraz aktywnie wspiera rozwój ucznia uzdolnionego,
 • uczestnik wie, jak przygotować i wdrożyć innowację pedagogiczną,
 • uczestnik wie, jak opracować autorski program nauczania,
 • uczestnik umie opracować program zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • uczestnik stosuje techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

W zakresie postaw społecznych:

Nauczyciel dostrzega potrzebę oraz sens doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego oraz wychowawczego, aktywnie wspiera innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Rodzaj zajęć

Charakterystyka przedmiotu

Wprowadzenie do neurodydaktyki

5

Wykład, dyskusja

Podstawowe pojęcia z zakresu teorii psychologicznych i biologicznych uczenia się. Implikacje praktyczne wyników badań neurodydaktyków, ustalanie stylu uczenia się oraz stylu  percepcyjnego uczniów.

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

5

Warsztaty, ćwiczenia

Tworzenie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem zasad neurodydaktyki, wykorzystanie wiedzy z zakresu projektowania dydaktycznego oraz cyklu Colba. 

Skuteczna realizacja podstawy programowej

5

Konwersatorium

Analiza zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego na trzecim i czwartym etapie kształcenia. Omówienie zmian formuły egzaminu dojrzałości. Wykorzystanie arkuszy monitorowania realizacji nowej podstawy programowej z uwzględnieniem zalecanych sposobów i warunków jej realizacji.

Identyfikacja uczniów uzdolnionych – przegląd narzędzi pedagogicznych

5

Wykład, ćwiczenia

Portret psychologiczny i społeczny ucznia uzdolnionego, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, przegląd narzędzi pedagogicznych pozwalających zidentyfikować ucznia uzdolnionego, metody nominalizacji ucznia uzdolnionego.

Rozwijanie uzdolnień uczniów

5

Wykład, ćwiczenia

Możliwości prawne wsparcia ucznia uzdolnionego: indywidualny tok nauczania, realizacja indywidualnego programu nauczania, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Tworzenie programów zajęć  rozwijających uzdolnienia. Metody pracy z uczniem uzdolnionym.

Tworzenie autorskich programów nauczania

5

Wykład, ćwiczenia

Wskazanie różnicy między podstawą programową a programem nauczania. Projektowanie programów autorskich. Tryb dopuszczania autorskich programów nauczania do użytku szkolnego.

Innowacje pedagogiczne

5

Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Typy innowacji pedagogicznych, regulacje prawne dotyczące innowacji pedagogicznych, przegląd wybranych, zrealizowanych innowacji pedagogicznych, projektowanie własnych innowacji pedagogicznych.

Kierowanie procesem grupowym na lekcji. Techniki oddziaływania wychowawczego.

5

Wykład, ćwiczenia

Dynamika procesu grupowego, typy trudnych sytuacji na lekcji, techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

⇦ WSTECZ