Autoprezentacja, dyskusja, interpretacja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów liceum?

Kurs adresowany do nauczycieli polonistów, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do interpretowania tekstów kultury, prezentowania samodzielnie stworzonych wypowiedzi i uczestniczenia w rozmowie, zwłaszcza w sytuacji egzaminu maturalnego.

Charakterystyka projektu, jego cele i założenia

            Kurs Autoprezentacja, dyskusja, interpretacja (Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów liceum?) jest adresowany do nauczycieli polonistów, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kompetencje w zakresie przygotowania uczniów do interpretowania tekstów kultury, prezentowania samodzielnie stworzonych wypowiedzi i uczestniczenia w rozmowie, zwłaszcza w sytuacji egzaminu maturalnego. Celem kursu jest dostarczenie nauczycielom narzędzi, ułatwiających efektywną pracę w kilku dziedzinach – uczenie tworzenia wypowiedzi, występowania publicznego i dyskutowania oraz rozwijanie kompetencji interpretacyjnej. W trakcie zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób pomóc uczniom zrozumieć rzeźbę, fresk lub kadr filmowy, ale także popularnonaukowy tekst z dziedziny nauki o języku? W jakiej mierze semantyka tekstu kultury może być uchwycona w drodze analizy jego tworzywa, kompozycji, stylu? Jak ułatwić uczniom stworzenie przekonującej interpretacji, kontekstowe odczytanie, usytuowanie tekstu kultury w tradycji? W jakiej mierze kompetencja interpretacyjna ma charakter uniwersalny, jakie aspekty tekstu kultury decydują o jego specyfice? Jak skonstruować funkcjonalne wystąpienie i przedstawić własne stanowisko? Jak dobrze wypaść w rozmowie egzaminacyjnej? Jak zorganizować proces dydaktyczny, by sfunkcjonalizować wiedzę o języku i powiązać ją z edukacją literacką i kulturową?


Sylwetka kandydata

            Kurs adresowany jest do nauczycieli języka polskiego na czwartym etapie edukacyjnym, a także do polonistów, którzy zamierzają podjąć pracę w liceum. Grupa zostanie utworzona, jeśli co najmniej piętnaście osób zadeklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

  • uczestnik kursu ma szeroką wiedzę o sztuce interpretacji tekstu literackiego i ikonicznego,
  • rozpoznaje podstawowe problemy związane z tworzywem, kompozycją i stylem różnych tekstów kultury,
  • ma potrzebną w pracy wiedzę z zakresu retoryki, komunikacji, autoprezentacji, komunikacji werbalnej i mowy ciała,
  • ma funkcjonalną wiedzę o metodach kształcenia kompetencji językowej.

W zakresie umiejętności:

  • uczestnik kursu organizuje zajęcia lekcyjne rozwijające umiejętność interpretowania różnych tekstów kultury, w szczególności tekstów ikonicznych,
  • projektuje zadania doskonalące umiejętność tworzenia własnej wypowiedzi,
  • wskazuje uczniom metody rozwijania kompetencji dykcyjno-głosowych,
  • organizuje ćwiczenia kształtujące umiejętność dyskutowania, argumentowania, przedstawiania własnego stanowiska w rozmowie.

W zakresie postaw społecznych:

Uczestnik kursu umożliwia uczniom pełne uczestniczenie w kulturze, uświadamia im jej złożoność i atrakcyjność; zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań.


Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Rodzaj zajęć

Charakterystyka przedmiotu

Przygotowanie ucznia do interpretacji różnych tekstów kultury

20

ćwiczenia

Celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli do skutecznej pracy z uczniami, tak by ukształtować w nich i rozwinąć umiejętności interpretacji tekstu kultury i tworzenia wypowiedzi informacyjno-argumentacyjnej, ujmującej refleksje ucznia na temat wskazanego tekstu kultury.

W trakcie zajęć omówione zostaną strategie pracy z uczniami:

1. rozwijającej kompetencje w zakresie rozumienia roli tworzywa, kompozycji i semantyki tekstu kultury (teksty ikoniczne i audiowizualne - obraz malarski, rzeźba i płaskorzeźba, plakat, grafika, ilustracja książkowa, kadr filmowy, komiks; teksty literackie; teksty naukowe i popularnonaukowe);

2. rozwijającej kompetencje uczniów w zakresie tworzenia poprawnej merytorycznie i językowo oraz skutecznej komunikacyjnie wypowiedzi ustnej.

Strategie autoprezentacji: przygotowanie ucznia do wystąpień publicznych

8

ćwiczenia

Zajęcia poświęcone teorii i praktyce pracy z uczniami, którym chcemy pomóc w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności autoprezentacji. Tworzenie ćwiczeń doskonalących kompetencje ucznia w zakresie: komunikacji werbalnej i mowy ciała, gry głosem, intonacji, dykcji, elementów retoryki.

Kultura rozmowy: przygotowanie ucznia do udziału w dyskusji

8

ćwiczenia

Zajęcia mające na celu przygotowanie nauczycieli do organizowania ćwiczeń rozwijających kompetencje uczniów w zakresie prowadzenia rozmowy, zwłaszcza w sytuacji egzaminu ustnego. Najważniejsze zagadnienia: komunikacja interpersonalna - aspekty werbalne i niewerbalne, etykieta, sztuka argumentacji, elementarna wiedza o mechanizmach perswazji, kompozycja wypowiedzi dialogowej)
⇦ WSTECZ