Komunikacja w Internecie

Adresatami kursu są osoby, które wykorzystują komunikację w nowych mediach w celach promocyjnych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy odpowiadają za dobór i przygotowanie treści zamieszczanych na stronach internetowych organizacji publicznych i placówek


Charakterystyka projektu, jego cele i założenia

            Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które wykorzystują komunikację w nowych mediach (ze wskazaniem na Internet) w swej aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy odpowiadają za dobór i przygotowanie treści zamieszczanych na stronach internetowych organizacji publicznych, oraz tych, którzy prowadzą własne strony internetowe bądź fanpage. Adresatami kursu mogą być również nauczyciele przygotowujący się do e-lerningu.

Podczas kursu słuchacze będą mieli okazję udoskonalić te kompetencje, które są szczególnie ważne dla skutecznego porozumiewania się w Internecie i przez Internet. Bardzo zależy nam na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności, dlatego znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i konwersatoryjny. 

W trakcie kursu słuchacze zapoznani zostaną z podstawową wiedzą z zakresu komunikacji, netykiety i gatunków internetowych. Dowiedzą się, jakie wymagania muszą spełniać komunikaty, by skutecznie oddziaływały na odbiorcę, oraz jak (i kiedy) łączyć treści przekazywane za pomocą tekstu z elementami niewerbalnymi.


Sylwetka kandydata

            Kurs adresowany jest przed wszystkim do osób, które wykorzystują komunikację w nowych mediach (ze wskazaniem na Internet) w swej aktywności zawodowej. Grupa zostanie utworzona, jeśli co najmniej 15 osób zadeklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

 • uczestnik, wie, na czym polega komunikacja w Internecie, jakie są jej możliwości i ograniczenia;
 • uczestnik wie, na czym polega współdziałanie różnych kodów semiotycznych w komunikacie,
 • uczestnik, wie, jak skutecznie dopasowywać komunikat do swoich potrzeb,
 • uczestnik zna specyfikę wybranych typów komunikacji: codziennej, medialnej, biznesowej, publicznej,
 • uczestnik wie, jakie są różnice kulturowe w komunikacji,
 • uczestnik wie, na jakie bariery w komunikacji może napotkać,
 • uczestnik zna zasady tworzenia komunikatów w różnych gatunkach internetowych,
 • uczestnik zna zasady netykiety,
 • uczestnik wie, jakimi zasadami się kierować, by komunikacja werbalna i niewerbalna wzajemnie się uzupełniały


W zakresie umiejętności:

 • uczestnik umie rozpoznać / rozróżnić komunikaty o różnej funkcji,
 • uczestnik umie przygotować samodzielnie komunikat/ notkę na stronę internetową,
 • uczestnik łączy w sposób spójny różne kody semiotyczne, by stworzyć skuteczny komunikat o założonej funkcji,
 • uczestnik umie dostosować komunikat do sytuacji komunikacyjnej: codziennej, medialnej, biznesowej, publicznej,
 • uczestnik umie przełamywać bariery w komunikacji,
 • uczestnik kompetentnie komunikuje się w grupie wielokulturowej,
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę, by samodzielnie kształtować i rozwijać własne kompetencje.

W zakresie postaw społecznych:

Uczestnik dostrzega potrzebę oraz sens doskonalenia własnych kompetencji komunikacyjnych.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Rodzaj zajęć

Charakterystyka przedmiotu

Wprowadzenie do komunikacji

8

wykład, dyskusja

Podstawowe zagadnienia związane z komunikacją – jej aspektami i barierami.

Komunikacja werbalna

10

warsztaty

W pierwszej części – typowo warsztatowej – będziemy pracować nad tworzeniem komunikatów słownych o różnych funkcjach i celach.

W części drugiej – o charakterze konwersatoryjno-warsztatowym – zajęcia poświęcone będą netykiecie.

Komunikacja wizualna

10

konwersatorium

W centrum uwagi będzie komunikacja niewerbalna – głownie za pomocą obrazu. Skupimy się na tym, jak dobrać elementy niewerbalne, by nie stanowiły bariery w procesie porozumiewania się.

Tworzenie komunikatu do sieci

12

warsztaty

Warsztaty w tworzeniu całościowych komunikatów (łączących komunikację werbalną i wizualną), należących do różnych gatunków.


⇦ WSTECZ