Program studiów I stopnia realizowany od roku akademickiego 2016/2017

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

 1. logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna, studia I stopnia realizowane od roku akademickiego 2016/2017
 2. logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, studia I stopnia realizowane od roku akademickiego 2016/2017


Logopedia ogólna i kliniczna, I stopień

specjalność logopedia ogólna

program realizowany od roku 2016/2017

I rok (60 ECTS)

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Wprowadzenie do nauki o języku

30

I

ćw.

zal. / ocenę

3

2.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

I

wyk.

EGZAMIN

5

 

15

ćw.

zal.

3.

Wprowadzenie do logopedii

15

I

wyk.

zal. / ocenę

1

4.

Psychologia ogólna

30

I

wyk.

zal. / ocenę

3

5.

Pedagogika ogólna

30

I

wyk.

zal. / ocenę

3

6.

Anatomia i fizjologia człowieka

30

I

wyk.

EGZAMIN

7

30

ćw.

zal.

7.

Emisja głosu

30

I

warsztat

zal. / ocenę

3

8.

Szkolenie BHP

4

I

KINT

zal.

0,5

9.

Elementy prawa medycznego i oświatowego

15

II

wyk.

zal. / ocenę

1

10.

Funkcjonalny opis języka

30

II

wyk.

zal. / ocenę

 

7

30

ćw.

11.

Psychologia rozwoju dziecka

30

II

wyk.

EGZAMIN

7

12.

Dykcja i autokorekcja

30

II

warsztat

zal. / ocenę

3

13.

Pedagogika specjalna

15

II

wyk.

zal. / ocenę

1

14.

Logorytmika

15

II

warsztat

zal. / ocenę

1

15.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

15

II

ćw.

zal. / ocenę

1

16.

Pediatria

15

II

wyk.

zal. / ocenę

1

17.

Ortodoncja

15

II

wyk.

zal. / ocenę

3

15

ćw.

18.

Technologie informacyjne

30

II

KINT

zal./ocenę

2

19.

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

I lub II

OGUN

zal./ocenę

3

20.

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

60

I lub II

ćw.

zal./ocenę

2

21.

Wychowanie fizyczne (do wyboru)

60

I-II

ćw.

zal.

2

22.

Podstawy ochrony własności intelektualnej

4

I lub II

wyk.

zal./ocenę

0,5

II rok (60 ECTS)

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Leksykologia z elementami kultury języka

30

III

wyk.

zal./ocenę

4,5

30

ćw.

2.

Komunikacyjna struktura wypowiedzi

(do wyboru)

30

IV

konwersatorium

zal./ocenę

2

3.

Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy

4.

Psycholingwistyka

30

III

konwersatorium

zal./ocenę

2

5.

Rozwój mowy dziecka

15

III

wyk.

EGZAMIN

4,5

15

ćw.

6.

Wprowadzenie do zaburzeń mowy

30

III

wyk.

zal./ocenę

2

7.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30

III

wyk.

zal./ocenę

2

8.

Neurologia dziecięca

30

III

wyk.

zal./ocenę

4

15

ćw.

9.

Ocena poziomu rozwoju komunikacji

(do wyboru)

30

III

ćw.

zal./ocenę

1,5

10.

Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym języka polskiego jako obcego/ drugiego

11.

Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka

(do wyboru)

30

IV

ćw.

zal./ocenę

1,5

12.

Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku wczesnoszkolnym języka polskiego jako obcego/ drugiego

13.

Grafetyka i grafemika

30

IV

konwersatorium

zal./ocenę

2

14.

Opóźniony rozwój mowy

15

IV

wyk.

zal./ocenę

2

15.

Psychologia kliniczna dziecka

30

IV

wyk.

zal./ocenę

2

16.

Podstawy genetyki

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1

17.

Psychiatria dziecięca

15

IV

wyk.

zal./ocenę

2

18.

Propedeutyka rehabilitacji

15

IV

wyk.

zal./ocenę

2

15

ćw.

19.

Funkcjonalny opis języka

30

III-IV

wyk.

EGZAMIN

9

75

ćw.

20.

Dydaktyka nauczania początkowego

60

III-IV

ćw.

EGZAMIN

5

21.

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

45

III/IV

-

zal.

3

22.

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

60

III/IV

ćw.

zal./ocenę

2

23.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2 (do wyboru)

-

III/IV

 

EGZAMIN

2

24.

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

III/IV

OGUN

zal./ocenę

3

25.

Wychowanie fizyczne (do wyboru)

30

III

ćw.

zal.

1

 

III rok (60 ECTS)

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Dyslalia

30

V

wyk.

EGZAMIN

4

30

ćw.

zal.

2.

Dysleksja rozwojowa

30

V

wyk.

zal./ocenę

3

30

ćw.

3.

Profilaktyka logopedyczna

15

V

wyk.

zal./ocenę

2

15

ćw.

4.

Podstawy foniatrii

30

V

wyk.

EGZAMIN

3,5

15

ćw.

5.

Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej

(do wyboru)

30

V

ćw.

zal./ocenę

1,5

6.

Przyswajanie języka drugiego a dydaktyka języka polskiego jako drugiego na świecie i w Polsce

7.

Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego

(do wyboru)

30

VI

ćw.

zal./ocenę

1,5

8.

Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy

9.

Wprowadzenie do akustyki

15

VI

wyk.

zal./ocenę

2

15

ćw.

10.

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

15

VI

wyk.

zal./ocenę

2

15

ćw.

11.

Metody badań logopedycznych

15

VI

ćw.

zal./ocenę

2

12.

Podstawy audiologii

30

VI

wyk.

EGZAMIN

3,5

15

ćw.

zal.

13.

Wprowadzenie do psychoakustyki

15

VI

wyk.

zal./ocenę

2

15

ćw.

14

Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy licencjackiej
(do wyboru)

60

V-VI

sem.

zal./ocenę

20

15.

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

45

V-VI

 

zal.

3

16.

Praktyki pedagogiczne (do wyboru)

150

V-VI

-

zal.

7

17.

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

V/VI

OGUN

zal./ocenę

3


Do końca III roku studiów student musi uzyskać minimum 5 ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku z obszaru nauk społecznych.

Przedmioty podlegające wyborowi przez studenta:

 • przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku (minimum 5 ECTS z obszaru nauk społecznych), 9 ECTS;
 • lektorat języka nowożytnego, 4 ECTS;
 • egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2, 2 ECTS;
 • wychowanie fizyczne, 3 ECTS;
 • praktyki logopedyczne, 6 ECTS;
 • praktyki pedagogiczne, 7 ECTS;
 • seminarium licencjackie, 20 ECTS;
 • konwersatorium (Komunikacyjna struktura wypowiedzi lub Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy), 2 ECTS;
 • moduł Elementy wczesnej stymulacji rozwoju lub Elementy glottodydaktyki, 6 ECTS.

Na moduł Elementy wczesnej stymulacji rozwoju składają się następujące przedmioty:

 • Ocena poziomu rozwoju komunikacji,
 • Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka,
 • Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej,
 • Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy.

Na moduł Elementy glottodydaktyki składają się następujące przedmioty:

 • Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym języka polskiego jako obcego/drugiego,
 • Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku wczesnoszkolnym języka polskiego jako obcego/drugiego,
 • Przyswajanie języka drugiego a dydaktyka języka polskiego jako drugiego na świecie i w Polsce,
 • Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego.


Logopedia ogólna i kliniczna, I stopień

specjalność: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

program realizowany od roku 2016/2017

 I rok (60 ECTS)

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia

ECTS

Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o języku

30

I

ćw.

zal./ocenę

3

Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o literaturze

30

I

ćw.

zal./ocenę

3

Tradycja antyczna w literaturze

do wyboru

30

I

wyk.

zal./ocenę

3

Tradycja biblijna w literaturze

Emisja głosu

30

I

ćw.

zal./ocenę

3

Wstęp do logopedii

15

I

wyk.

zal./ocenę

1,5

Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu

30

I

wyk.

EGZ.

3

Gatunki wypowiedzi w szkole (do wyboru)

30

I

ćw.

zal./ocenę

3

Literatura dla dzieci i młodzieży

15

I

wyk.

zal./ocenę

1,5

Psychologia rozwojowa i kliniczna

60

I + II

wyk.

EGZ.

5

Teoria lektury

60

I + II

ćw.

zal./ocenę

5

Literatura staropolska i oświeceniowa w dydaktyce szkolnej

30

II

wyk.

EGZ.

6

30

ćw.

Fonologia z fonetyką dla logopedów

30

II

wyk.

EGZ.

7

30

ćw.

zal.

Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

30

II

wyk.

zal./ocenę

2

Pedagogika ogólna

30

II

wyk.

zal./ocenę

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

30

II

ćw.

zal./ocenę

3

Logorytmika

15

II

ćw.

zal./ocenę

3

Technologie informacyjne

30

I

KINT

zal./ocenę

2

Szkolenie BHP

4

I

wyk.

zal.

0,5

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

I/II

OGUN

zal./ocenę

3

Podstawy ochrony własności intelektualnej

4

I lub II

wyk.

zal./ocenę

0,5

 

II rok (60 ECTS)

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia

ECTS

Literatura polskiego romantyzmu w dydaktyce szkolnej

30

III

wyk.

EGZ.

5

30

ćw.

zal.

Wstęp do zaburzeń mowy

30

III

wyk.

zal./ocenę

2

Dyslalia

30

III

wyk.

EGZ.

5

30

ćw.

zal.

Rozwój mowy dziecka

30

III

wyk.

EGZ.

2

Wprowadzenie do psycholingwistyki

15

III

wyk.

zal./ocenę

1,5

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

30

III + IV

ćw.

EGZ.

5

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

30

ćw.

Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i składnia)

60

III + IV

wyk.

EGZ.

10

60

ćw.

zal.

Kulturowe konteksty kształcenia (do wyboru)

30

IV

wyk.

zal./ocenę

3

Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego

30

IV

wyk.

EGZ.

5

30

ćw.

zal.

Profilaktyka logopedyczna

15

IV

wyk.

zal. ocenę

2

15

ćw.

Neurologia

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1,5

Neuropsychologia

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1,5

Pediatria

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1,5

Ortodoncja

15

IV

ćw.

zal./ocenę

2

Pedagogika specjalna

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1,5

Opóźnienie rozwoju mowy

15

IV

wyk.

zal./ocenę

1,5

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

60

III/IV

ćw.

zal./ocenę

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

III/IV

OGUN

zal./ocenę

3

Wychowanie fizyczne (do wyboru)

60

III-IV

ćw.

zal.

2

Praktyki logopedyczne

45

III/IV

-

zal.

3

 

III rok (60 ECTS)

Przedmiot

Liczba godz.

Semestr

Rodzaj zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Historia filozofii

30

V

wyk.

zal./ocenę

3

Literatura polska po 1864 r. w dydaktyce szkolnej

30

V

wyk.

EGZ.

5

30

ćw.

zal.

Dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu

15

V

ćw.

zal./ocenę

1

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

15

V

ćw.

zal./ocenę

1

Przeszłość języka polskiego w dydaktyce szkolnej

30

V

ćw.

zal./ocenę

2

Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej

60

V + VI

ćw.

zal./ocenę

4

Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy licencjackiej (do wyboru)

60

V + VI

sem.

zal.

20

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

15

VI

ćw.

zal./ocenę

1

Zaburzenia mowy u osób z uszkodzeniem słuchu

15

VI

ćw.

zal./ocenę

1

Metodyka postępowania logopedycznego

30

VI

ćw.

zal./ocenę

2

Lektorat języka nowożytnego (do wyboru)

60

V/VI

ćw.

zal./ocenę

2

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego , poziom B2 (do wyboru)

-

V/VI

 

EGZ.

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (do wyboru)

30

V/VI

OGUN

zal./ocenę

3

Wychowanie fizyczne (do wyboru)

30

V

ćw.

zal.

1

Praktyki logopedyczne

45

V/VI

-

zal.

3

Praktyki nauczycielskie (do wyboru)

120

V/VI

-

zal.

5

Praktyki pedagogiczne (do wyboru)

30

V/VI

-

zal.

4

 

Do końca III roku studiów student musi uzyskać minimum 5 ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku z obszaru nauk społecznych.

Przedmioty podlegające wyborowi przez studenta:

 • wykład Tradycje antyczne w literaturze lub Tradycje biblijne w literaturze, 3 ECTS;
 • ćwiczenia Gatunki wypowiedzi w szkole (profilowane grupy), 3 ECTS;
 • wykład Kulturowe konteksty kształcenia (profilowane grupy), 3 ECTS;
 • seminarium licencjackie, 20 ECTS;
 • przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku (minimum 5 ECTS z obszaru nauk społecznych), 9 ECTS;
 • wychowanie fizyczne, 3 ECTS;
 • lektorat języka nowożytnego, 4 ECTS;
 • egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2, 2 ECTS;
 • praktyki nauczycielskie, 5 ECTS;
 • praktyki pedagogiczne, 4 ECTS.

⇦ WSTECZ