Program studiów II stopnia realizowany od roku akademickiego 2018/2019

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Rok studiów: I

Semestr 1

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

Wykład

Konw.

Sem.

Ćw.

Lab.

Warsztat

Praktyki

Normy i standardy zachowań językowokomunikacyjnych

30

 

 

 

 

 

 

30

3

kontrola obecności, egz. pisemny

Słowo i wypowiedź

 

30

 

 

 

 

 

30

3

kontrola obecności, aktywność na zajęciach, egz. pisemny

Fonologia z patofonetyką

 

30

 

 

 

 

 

30

2

kontrola obecności i bieżącego przygotowania, zaliczenie ustne/ pisemne

Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, ocena aktywności, sprawdzian pisemny

Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, test wyboru

Klasyfikacja zaburzeń mowy

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, test pisemny

Mowa niepłynna

30

 

 

 

 

 

 

30

2

kontrola obecności, egzamin pisemny

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

30

 

 

 

 

 

 

30

2

praca pisemna, końcowy test pisemny

Neurologia

30

 

 

 

 

 

 

30

2

kontrola obecności, test wielokrotnego wyboru

Foniatria

30

 

 

 

 

 

 

30

3

kontrola obecności, egzamin testowy

Audiologia dla logopedów

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, końcowy sprawdzian pisemny

Seminarium magisterskie

 

 

30

 

 

 

 

30

2,5

kontrola obecności i przygotowania do zajęć, prezentacje

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

30

30

1,5

kontrola obecności i bieżącego przygotowania do zajęć, wykonywanie zadań praktycznych. zrealizowanie programu praktyk, przedłożenie zaświadczenia (opinii, sprawozdania, dzienniczka)

Konwersatorium translatologiczne (do wyboru)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

kontrola obecności, aktywność, test wielokrotnego wyboru, realizacja zadań praktycznych, referat/prezentacja

Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

różne

Łączna liczba punktów ECTS 33

(w semestrze)

  

Semestr 2

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

Wykład

Konw.

Sem.

Ćw.

Lab.

Warsztat

Praktyki

Fonetyka akustyczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

kontrola obecności i bieżącego przygotowania, zaliczenie pisemne

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

30

 

 

15

 

 

 

45

4

kontrola obecności, kontrola przygotowania do zajęć, aktywność, końcowe zaliczenie pisemne, realizacja zadań praktycznych/prace zespołowe

Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

15

 

 

15

 

 

 

30

3

kontrola obecności, kontrola przygotowania do zajęć, aktywność, realizacja zadań praktycznych/prace zespołowe, końcowe zaliczenie pisemne

Afazja

30

 

 

30

 

 

 

60

5

kontrola obecności, kontrola przygotowania do zajęć, aktywność, końcowe zaliczenie pisemne, realizacja zadań praktycznych/prace zespołowe

Dyzartria

15

 

 

15

 

 

 

30

3

kontrola obecności, kontrola przygotowania do zajęć, aktywność, realizacja zadań praktycznych/prace zespołowe,zaliczenie pisemne, test pisemny

Neuropsychologia

30

 

 

 

 

 

 

30

2

kontrola obecności, egzamin pisemny

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

15

 

 

15

 

 

 

30

3

kontrola obecności, kontrola przygotowania do zajęć, aktywność, realizacja zadań praktycznych/prace zespołowe,, test pisemny

Seminarium magisterskie

 

 

30

 

 

 

 

30

2,5

kontrola obecności i przygotowania do zajęć, prezentacje

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

30

30

1,5

kontrola obecności i bieżącego przygotowania do zajęć, wykonywanie zadań praktycznych. zrealizowanie programu praktyk, przedłożenie zaświadczenia (opinii, sprawozdania, dzienniczka)

Łączna liczba punktów ECTS 27

(w semestrze

Rok studiów: II

Semestr 3

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Wykład

Konw.

Sem.

Ćw.

Lab.

Warsztat

Praktyki

Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią

10

 

 

20

 

 

 

30

3

Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

30

 

 

 

 

 

 

30

4

Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

30

 

 

 

 

 

 

30

2,5

Seminarium magisterskie

 

 

30

 

 

 

 

30

10

Konwersatorium (do wyboru)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

30

30

1,5

Przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Łączna liczba punktów ECTS 30

(w semestrze)

 

Semestr 4

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

Wykład

Konw.

Sem.

Ćw.

Lab.

Warsztat

Praktyki

Psychiatria

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, czynny udział w dyskusji, test

System opieki logopedycznej w Polsce

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, test zaliczeniowy

Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

kontrola obecności, zaliczenie pisemne

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

 

 

 

30

 

 

 

30

3

kontrola obecności i bieżącego przygotowania, realizacja zadań praktycznych, praca pisemna/ test zaliczeniowy

Diagnoza i terapia logopedyczna (do wyboru)

 

 

 

 

 

30

 

30

6

kontrola obecnościrealizacja zadań praktycznych, praca pisemna - przygotowanie studium przypadku, egzamin ustny

Seminarium magisterskie

 

 

30

 

 

 

 

30

15

kontrola obecności i przygotowania do zajęć, prezentacje, złożenie pracy magisterskiej

Praktyki logopedyczne (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

30

30

1,5

kontrola obecności i bieżącego przygotowania do zajęć, wykonywanie zadań praktycznych. zrealizowanie programu praktyk, przedłożenie zaświadczenia (opinii, sprawozdania, dzienniczka)

Łączna liczba punktów ECTS 30

(w semestrze)

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta na studiach stacjonarnych II stopnia to:

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku w wymiarze 6 ECTS (w tym minimum 5 ECTS z obszaru nauk społecznych)
  • konwersatoria (w tym konwersatorium translatologiczne) w wymiarze 6 ECTS
  • seminaria magisterskie 30 ECTS
  • przedmiot Diagnoza i terapia logopedyczna 6 ECTS
  • praktyki logopedyczne 6 ECTS

Liczba punktów ECTS przewidziana dla przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta wynosi 54 ECTS, co stanowi 45% wszystkich punktów ECTS koniecznych do uzyskania na studiach drugiego stopnia.

 

⇦ WSTECZ