Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Absolwent studiów zdobywa umiejętności samodzielnego opracowania skryptów AD dzieła sztuki, filmu, inscenizacji oraz napisów dla niesłyszących wspomagających udział w życiu społecznym i kulturalnym osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci do ogólnego kompletu dokumentów powinni również dołączyć list motywacyjny.

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Wprowadzenie do tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących

wykład

16

Zaliczenie na ocenę

(sprawdzian pisemny)

5

Odbiorcy audiodeskrypcji i napisów. Audiodeskrypcja dla dzieci

wykład

12

Zaliczenie na ocenę

(test)

4

Główne elementy struktury audiodeskrypcji

konwersatorium

14

Zaliczenie na ocenę

(test)

4

Język i styl audiodeskrypcji

wykład i ćwiczenia

8 (wykład),

16 (ćwiczenia)

Zaliczenie na ocenę

(praca pisemna)

6

Nowoczesne technologie ułatwiające dostęp do informacji osobom z niepełnosprawnością sensoryczną

wykład

10

Zaliczenie na ocenę

(test)

4

Audiodeskrypcja do filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych oraz widowisk scenicznych (teatr, opera, taniec)

wykład/konwersatorium

16

Zaliczenie na ocenę

(sprawdzian pisemny)

5

Audiodeskrypcja w galeriach sztuki i muzeach

konwersatorium

14

Zaliczenie na ocenę

(sprawdzian pisemny)

5

Odczytywanie tekstu audiodeskrypcji

warsztaty

18

Zaliczenie na ocenę

(sprawdzian ustny)

4

Napisy do filmów dla niesłyszących

wykład i ćwiczenia

2 (wykład)

4 (ćwiczenia)

Zaliczenie na ocenę

 (praca pisemna)

3

Audiodeskrypcja w praktyce

warsztat dyplomowy

20

Praca dyplomowa

20

 

 

150 godz.

 

60 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

⇦ WSTECZ