dr Natalia Siudzińska

INFORMACJE OGÓLNE:

•    od 2011    pracownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu na Wydziale Polonistyki UW
•    od 2010    pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie,
•    od 2009    członek Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Slawistów (Organisation Europäischer Nachwuchsslavisten) POLYSLAV,
•    2009-2011    wykonawca w projekcie badawczym nr N N104 207935 Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi (kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, dr hab. prof. UW Zofia Zaron)
•    od 2008    pracownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej na Wydziale Polonistyki UW,
•    1999-2005        studentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

•    fonologia z fonetyką języka polskiego;
•    zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia;
•    zagadnienia związane z budową słowotwórczą nazw osobowych.

DYDAKTYKA:

Przedmioty prowadzone w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu (do września 2011 - Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej) w latach 2008-2012:
•    Diagnoza i terapia logopedyczna
•    Profilaktyka logopedyczna
•    Rozszczepy podniebienne. Opieka medyczno-logopedyczna; Zaburzenia mowy w rozszczepach
•    Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna; Komunikacja werbalna i pozawerbalna
•    Funkcjonalny opis języka
•    Fonetyka akustyczna, audytywna i patoartykulacyjna
•    Słowo i wypowiedź
•    Fonologia z fonetyką dla logopedów
•    Gramatyka opisowa języka dla logopedii

Przedmioty prowadzone na Wydziale Pedagogicznym w latach 2010-2012:
•    Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy
•    Elementy logopedii
•    Laboratorium logopedyczne
•    Rozwój języka dziecka i jego zaburzenia
•    Logopedia

Inne:
•    2004-2009 nauczanie języka rosyjskiego i litewskiego w grupach oraz indywidualnie w Fundacji Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”.
•    2000-2005 zajęcia z gramatyki opisowej w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:

•    Udział w Spotkaniach Polonistów na Litwie (czerwiec 2011, wrzesień 2010).

PUBLIKACJE:


KSIĄŻKI:
1.  N. Siudzińska, 2009, Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski, Wydział Polonistyki UW, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa (monografia).

ARTYKUŁY:
1.    N. Siudzińska, 2011, Reguły słowotwórcze na materiale derywatów żeńskich (feminativów), [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych”, red. Z. Zaron, S. Dubisz, Warszawa, s. 45-56.
2.    N. Siudzińska, M. Stępień, 2011, Reguły słowotwórcze tworzenia nazw osobowych na materiale odmiejscowych nazw mieszkańców, [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” red. Z. Zaron, S. Dubisz, Warszawa, s. 57-82.
3.    M. Stępień, N. Siudzińska 2011, Wariantywność polskich rzeczowników na przykładzie pospolitych nazw osobowych. Rozważania na marginesie projektu „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” [w:] Die Welt der Slaven. Sammelbände, red. K.B. Karl, G. Krumbolz, M. Lazar, München - Berlin, tom 14, s. 218-226.
4.    N. Siudzińska, Problemy z równokształtnością nazw miejscowych z innymi nazwami miejscowymi oraz z pospolitymi, "Prace Filologiczne" LXII, 329-336, 2011.
5.    N. Siudzińska 2011, Co to jest fonetyka artykulacyjna (patofonetyka)?, [w:] „Poradnik językowy” nr 9, 52-59.
6.    M. Stępień, N. Siudzińska, 2011, Polisemia i homonimia w ujęciu Jana Tokarskiego oraz w świetle nowszych ujęć językoznawczych (na materiale pospolitych nazw osobowych), [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” red. Z. Zaron, S. Dubisz, Warszawa, s. 195-204 (przedruk).
7.    M. Stępień, N. Siudzińska, 2011, Wariantywność polskich rzeczowników na przykładzie pospolitych nazw osobowych. Rozważania na marginesie projektu „Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi” [w:] Osoby i działania. Wokół „Słownika nazw osobowych” red. Z. Zaron, S. Dubisz, Warszawa, s. 154-165 (przedruk).
8.    N. Siudzińska, 2010, Konsekwencje artykulacyjne rozszczepu podniebienia i wargi, [w:] Die Welt der Slaven. Sammelbände, red. K.B. Karl, G. Krumbolz, M. Lazar, München - Berlin, tom 13, s.227-231.
9.    N. Siudzińska, M. Cepryńska, 2010, Fonetyka i fonologia języka polskiego, [w:] Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim, (red.) Z. Zaron, P. Sobotka, Warszawa, s. 65-112.
10.    M. Stępień, N. Siudzińska 2010, Polisemia i homonimia w ujęciu Jana Tokarskiego oraz w świetle nowszych ujęć językoznawczych, na materiale nazw miejscowych oraz pospolitych nazw osobowych, „Studia Pragmalingwistyczne” 2 : 36-54
11.    N. Siudzińska, 2009, Kształtowanie się mowy dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi (studium przypadku), „Studia Pragmalingwistyczne”, 87-101.
12.    N. Siudzińska, 2009, Usprawnianie mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia (studium przypadku), [w:] „Poradnik Językowy”, 8, s. 91-102.
13.    N. Siudzińska, 2004, Problemy z fleksją nazw miejscowości rodzaju żeńskiego, „Prace Filologiczne”, tom XLIX, s. 477-484.
14.    N. Siudzińska, 2003, Klasy fleksyjne rzeczownika. Próba typologii, [w:] Prace Językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, s. 141-163.
15.    N. Siudzińska, 2003, Wybór form dopełniacza plurale tantum nazw miejscowości na tle rzeczowników pospolitych, „Prace Filologiczne”, tom XLVIII, s. 371-390.
16.    N. Siudzińska, 2002, Reguły doboru końcówek dopełniacza nazw miejscowości rodzaju męskiego, „Prace Filologiczne”, tom XLVII, s. 313-326.
17.    N. Siudzińska, 2002, Pojęcie alternatywy a fleksja rzeczowników, „Poradnik Językowy” 8, s. 21-34.


Adres e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

⇦ WSTECZ