Zakład Retoryki i Mediów

Agnieszka Budzyńska-Daca

przy współudziale Piotra Lehra-Spławińskiego


Działalność Zakładu Retoryki i Mediów rozpoczęła się w 2007 roku (wówczas pod nazwą Zakładu Retoryki i Medialnych Technik Przekazu[1]) i związana jest z powołaniem Instytutu Polonistyki Stosowanej.  Pierwszy zespół tworzyli prof. Jakub Z. Lichański – Kierownik, prof. Bogdan Owczarek, doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, doc. dr Krzysztof Kopczyński, dr Joanna Frużyńska. Obecnie w skład zespołu wchodzą: prof. Jakub Z. Lichański (kierownik Pracowni do Badań Historii i Teorii Retoryki), dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca – kierownik Zakładu (od 2016 roku), doc. dr Piotr Lehr-Spławiński (Koordynator specjalizacji Filologia dla mediów), doc. dr Krzysztof Kopczyński, dr Ewa Modrzejewska (koordynator specjalizacji Filologia dla mediów 2), dr Małgorzata Ślarzyńska (sekretarz Zakładu).

Działalność członków Zakładu Retoryki i Mediów dotyczy trzech obszarów aktywności uniwersyteckiej: badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego. Prowadzone badania koncentrują się wokół zjawisk z kręgu literatury i kultury popularnej, związków literatury z mediami, komunikacji medialnej, a także teorii i praktyki retorycznej. Zakład skupia badaczy reprezentujących różne nurty dyscyplinarne i podejścia metodologiczne. Wszyscy pracownicy prowadzą zajęcia w ramach specjalizacji Filologia dla mediów i tworzą jej dydaktyczny trzon. Ponadto pracownicy prowadzą seminaria naukowe na wszystkich poziomach studiów, wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie. Wreszcie, w aspekcie działalności organizacyjnej, zespół podejmuje inicjatywy spotkań i konferencji naukowych, organizuje projekty badawcze wspólnie ze studentami. Każda z tych aktywności ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania całego Instytutu.

Badania

Prace badawcze w Zakładzie od początku koncentrowały się wokół trzech grup zagadnień. Pierwsza to literatura i kultura popularna oraz socjologia literatury. W kręgu zainteresowań badaczy w sferze kultury i literatury popularnej znalazły się dwa tematy: narracja w kulturze i literaturze oraz antropologia literatury popularnej.

Drugim przedmiotem zainteresowania pozostają media w perspektywie zróżnicowanej praktyki tekstowej poddającej się opisowi w filologicznych kategoriach oraz za pomocą innych metod badawczych. Dyskursy medialne ze szczególnym uwzględnieniem reklamy i public relations poddawane są refleksji typologicznej, kompozycyjnej i pragmatycznej. Osobne zagadnienie to genologia medialna oraz refleksja nad szeroko rozumianym scenariuszopisarstwem. Trzecią grupą zagadnień stanowią teorie i praktyki retoryczne. Jest to osobny krąg badań i obejmuje kwestie związane z historią, teorią oraz praktycznym zastosowaniem retoryki. W zakresie historii badania dotyczą dziejów retoryki od początku po współczesność, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej dzieje w Polsce i terenach Europy Środkowej oraz Wschodniej. W zakresie teorii badania dotyczą kwestii zarówno tzw. szkół klasycznych, jak i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień argumentacji. W zakresie praktyki badania obejmują zarówno analizy dzieł literackich, jak i np. wystąpień publicystów, polityków itp.

Publikacje i wystąpienia na konferencjach naukowych pracowników Zakładu dotyczą historii i teorii retoryki (J. Z. Lichański), narracji w kulturze i literaturze oraz antropologii literatury popularnej (J. Z. Lichański, A. Szurek, P. Lehr-Spławiński), genologii retorycznej (A. Budzyńska-Daca), związków literatury, mediów i kultury popularnej (J.Z. Lichański, P. Lehr-Spławiński, A. Szurek), medialnych użyć języka, postlingwistyczności (P. Lehr-Spławiński), retoryki sporu politycznego (A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska), retoryki wizualnej (A. Szurek, E. Modrzejewska, A. Budzyńska-Daca), retoryki cyfrowej (A. Szurek, E. Modrzejewska), dydaktyki retoryki (J.Z. Lichański, A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska), związków tradycji literackiej i filmowej, filmu dokumentalnego (K. Kopczyński), edukacji mediów (K. Kopczyński, P. Lehr-Spławiński), przekładu intersemiotycznego, przekładu w mediach (M. Ślarzyńska).

Warto odnotować, że w okresie od 2007 do 2017 roku ukazały się ważne dla dorobku Instytutu monografie i prace zbiorowe, których autorami i redaktorami byli pracownicy Zakładu:

1) Jakub Z. Lichański, Retoryka: Historia – Teoria - Praktyka, t. 1-2, Wyd. DiG, Warszawa 2007;

2) Ćwiczenia z retoryki, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

3) Rodzaje dyskursu publicznego. Media – literatura – rzeczywistość, red. Piotr Lehr-Spławiński,  Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2011;

4) Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012;

5) W. Jost, W. Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne, red. naukowa wydania polskiego J. Z. Lichański, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012;

6) Agnieszka Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;

7) Jakub Z. Lichański, „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Universitas, Kraków 2015;

8) 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2016;

9) Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, PTR, Warszawa 2016.

Z Zakładem związana jest Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki kierowana przez prof. Jakuba Z. Lichańskiego, o której szerzej w osobnym artykule. W ramach działalności Pracowni wydawany jest recenzowany kwartalnik naukowy „Forum Artis Rhetoricae”, poświęcony badaniom z zakresu retoryki. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Jakub Z. Lichański.

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria naukowe poświęcone tematom ich badań, a także wykłady i warsztaty w ramach specjalizacji medialnej. Programy specjalizacji na 1 i 2 stopniu studiów dostępne są na stronach Instytutu (http://www.ips.polon.uw.edu.pl/) i Zakładu (http://retoryka-media.uw.edu.pl/).

Specjalizacja Filologia dla mediów powstała na początku tego wieku z połączenia idei spod znaku humanistyki stosowanej (głównym eksponentem był Stanisław Dubisz), bliskich pracownikom naszego środowiska z oczekiwaniami studentów w zakresie przygotowania do pracy w coraz liczniejszych zawodach medialnych. Dopiero te szersze tendencje pozwoliły wystąpić Piotrowi Lehrowi-Spławińskiemu w roli akuszera specjalizacji zawodowej, z którą przechodził zmienne koleje losu. Stabilizacja nastąpiła dopiero w Instytucie Polonistyki Stosowanej wraz z wpisaniem kształcenia zawodowego do programu studiów filologicznych. W sensie programowym specjalizacja Fdm opiera się na trzech filarach: 1) teksty reklamy; 2) pisarstwo usługowe; 3) promocja wizerunku (PR). Słuchacze specjalizacji zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wielu dyscyplin i kierunków badań, m.in. medioznawstwa, retoryki, lingwistyki medialnej, twórczego pisania, komunikacji medialnej, translatologii czy filmoznawstwa. Specjalizacji towarzyszy stale duże zainteresowanie studentów. Z satysfakcją odnotowujemy liczną reprezentację naszych absolwentów w świecie mediów.

W ciągu dziesięciu lat działania Instytutu w Zakładzie Retoryki i Mediów powstało 5 prac doktorskich, 356 prac magisterskich i 154 prace licencjackie. Studenci mogli przygotowywać badania naukowe pod kierunkiem pracowników Zakładu z zakresu problemów literaturoznawczych, medialnych i retorycznych. W tym okresie proponowaliśmy następujące obszary zagadnień badawczych:

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański prowadził seminaria licencjackie: Retoryka – narzędzie w edukacji obywatelskiej; seminaria magisterskie: Retoryka oraz problemy powieści współczesnej (także - Powieść współczesna – problemy poetyki; Retoryka i powieść także krytyka medialna) seminarium doktorskie: Metodologia badań w naukach humanistycznych. W trakcie spotkań omawiane były najnowsze tendencje w badaniach z zakresu retoryki (m.in. S.K. Foss, W.C. Booth, A.G. Gross, badania polskie) oraz ich zastosowanie do badań literatury i mediów. Kwestie teoretyczne analizowano na konkretnych przykładach.

W latach 2007-2017 powstało 45 prac licencjackich, 71 prac magisterskich oraz 5 prac doktorskich.

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca prowadziła dwa seminaria magisterskie: Media – między informacją a manipulacją (od 2010 do 2014) i Media-retoryka-gatunki (od 2015 do dziś). Seminarium obejmuje obszar komunikowania publicznego i medialnego, a także interesujące zjawiska perswazyjności w tym obszarze. Tematyka prac dotyczyła retoryki dziennikarskiej, debaty publicznej, gatunków dziennikarskich, komunikacji niewerbalnej w gatunkach telewizyjnych i przestrzeni publicznej, retoryki wizualnej i retoryki w komunikacji specjalistycznej. W latach 2010-2017 na seminariach powstało 40 prac magisterskich i 4 prace licencjackie.

Doc. dr Krzysztof Kopczyński prowadzi seminarium magisterskie: Film i media wobec tradycji literackiej, a także seminarium licencjackie: Literatura, film i media.

Na seminariach podejmowano problematykę roli tradycji literackiej w filmie (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego) i mediach, zwłaszcza nowych mediach. Traktując w oczywisty sposób film jako dzieło zbiorowe, rozważano kategorie wyobraźni, romantycznej syntezy sztuk, intertekstualności i problemy filmowej adaptacji dzieła literackiego. Jako podstawę analizy służyły filmy fabularne, dokumentalne i animowane.

W latach 2007-2017 powstały 52 prace magisterskie i 80 prac licencjackich.

Doc. dr Piotr Lehr Spławiński prowadzi seminarium magisterskie Media – literatura – rzeczywistość. Problematyka spotkań seminaryjnych obejmuje wpływ tradycyjnych i nowych mediów na rozwój literatury, kultury popularnej i innych form społecznej komunikacji, w tym też komunikacji nakłaniającej. W okresie od 2007 do 2017 wypromowanych zostało 189 magistrów.

Dr Agnieszka Szurek prowadziła seminaria poświęcone retorycznej analizie literatury i kultury popularnej. Seminarium licencjackie w roku akademickim 2014-2015 (Przekłady, adaptacje, sequele. Zmiana znaczenia tekstów literatury popularnej – analiza retoryczna) dotyczyło szeroko pojętej kultury popularnej – jego uczestnicy analizowali rozmaite teksty od klasycznych powieści przez filmy i seriale telewizyjne po fanfiki. Seminaria licencjackie w latach 2015-2016 (Wyobrażona prowincja. Retoryczne sposoby kreowania przestrzeni prowincji w literaturze i kulturze popularnej) i 2016-2017 dotyczyły tematyki prowincji, lokalności i regionalności w kulturze popularnej: od analizy reklam i spotów wyborczych wykorzystujących wizerunek wsi i prowincji przez wątki regionalne w dziełach kultury popularnej (zwłaszcza fantasy i science fiction) po analizę lokalnej prasy i nowych mediów (strony internetowe lokalnych instytucji, wirtualne wycieczki itp.).

Seminarium magisterskie Retoryka i literatura popularna oraz nowe media, prowadzone w latach 2015-2017, dotyczyło wykorzystania metod retoryki i krytyki retorycznej w różnych dziedzinach: analizie reklam, stron internetowych, mediów społecznościowych, przemówień, a także w praktyce szkolnej.

W latach 2014-2017 powstały 3 prace magisterskie i 25 prac licencjackich.

Do ważnych inicjatyw dydaktycznych należy program opracowany przez prof. Jakuba Z. Lichańskiego pt. Retoryka – narzędzie w edukacji obywatelskiej, którego celem było wprowadzenie retoryki do dydaktyki uniwersyteckiej. Zakład realizował ten projekt w latach 2007-2009, w ramach tzw. Funduszu Innowacji Dydaktycznych.

Inicjatywy organizacyjne

Z punktu widzenia dorobku i funkcjonowania Instytutu istotna jest działalność związana z inicjatywami naukowymi. Pracownicy Zakładu uczestniczą w organizacji konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych, wspólnych projektów z badaczami z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Pracownicy Zakładu współuczestniczyli w tym okresie w organizacji polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Do ważniejsze z nich należą:

1) Retoryka w dyskursie akademickim, 22-24 kwiecień 2009, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Zakład Retoryki i Mediów. (J. Z. Lichański);

2) Retoryka i polityka, 12-13 listopada 2009, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Zakład Retoryki i Mediów. (J.Z. Lichański);

3) Retoryka w komunikacji specjalistycznej, 25-26 listopada 2010, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Zakład Retoryki i Mediów. (J.Z. Lichański);

4) Retoryka wizerunku medialnego, 5-6 listopada 2015, SGGW, konferencja krajowa, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i SGGW. (A. Budzyńska-Daca).

5) Rhetoric in the Knowledge Society 24-26 czerwca 2015, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Rhetoric Society of Europe. (A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska).

6) Retoryka klasyczna i retoryka współczesna – pola i perspektywy badań 12-13 czerwca, konferencja krajowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej i Instytut Polonistyki Stosowanej. (J.Z. Lichański).

Pracownicy Zakładu byli głównymi organizatorami następujących konferencji naukowych:

1) Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej, 7-9 listopada 2010, konferencja krajowa, Uniwersytet Warszawski, organizator: Zakład Retoryki i Mediów (J. Frużyńska, współpraca: B. Owczarek);

2) Retoryka sporu, 19-20 listopada 2012, konferencja krajowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Zakład Retoryki i Mediów, PTR, (A. Budzyńska-Daca);

3) 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, 4-5 grudnia 2015, konferencja krajowa, Uniwersytet Warszawski, organizator: Zakład Retoryki i Mediów, (A. Budzyńska-Daca, współpraca: E. Modrzejewska, A. Szurek);

4) Retoryka wartości, 23-24 listopada 2017, konferencja krajowa, Uniwersytet Warszawski, organizatorzy: Zakład Retoryki i Mediów, PTR, (A. Budzyńska-Daca, współpraca: E. Modrzejewska);

5) Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków Warszawa 2012, konferencja międzynarodowa, organizatorzy: COME UW, Zakład Retoryki i Mediów (Krzysztof Kopczyński);

6) Edukacja filmowa w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków Warszawa 2015, konferencja międzynarodowa, organizatorzy: COME UW, Zakład Retoryki i Mediów (Krzysztof Kopczyński).

Począwszy od 2016 roku Zakład organizuje otwarte seminaria naukowe pt. Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, które odbywają się cyklicznie – dwa spotkania w ciągu semestru. W ostatnim roku akademickim przedmiotem spotkań były następujące tematy:

1) Infografiki jako środek przekonywania. Wyzwania badawcze – prezentację przedstawiła dr Ewa Modrzejewska (23 listopada 2016);

2) Literatura lokalna – definicja, gatunki, problemy opisu – prezentację przedstawiła dr Agnieszka Szurek (25 stycznia 2017);

3) Aparycja językowa w literaturze i mediach – prezentację przedstawił doc. dr Piotr Lehr-Spławiński (10 maja 2017);

4) Specyfika przekładu przekazu medialnego. Informacja w przestrzeni międzykulturowej i międzyjęzykowej – prezentację przedstawiła dr Małgorzata Ślarzyńska (14 czerwca 2017).

Seminarium jest otwartym spotkaniem badaczy zainteresowanych tematami komunikowania w przestrzeniach medialnych. Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Polonistyki, a także osoby zainteresowane dyskusją czy wspólnym prowadzeniem badań nad mediami i retoryką.

Ważny obszar działań dotyczy szerokiej sfery aktywności na rzecz popularyzacji nauki, współpracy ze studentami w projektach badawczych i organizacyjnych poza ramami zajęć dydaktycznych. Z Zakładem związane są dwa koła naukowe: medialne, którego opiekunem jest doc. dr Piotr Lehr-Spławiński i filmowe, którego opiekunem jest doc. dr Krzysztof Kopczyński. Inicjatywy obydwu kół dotyczą działań naukowych i promocyjnych na rzecz Wydziału Polonistyki UW. W ramach działalności naukowej zorganizowane zostały dwie konferencje filmoznawcze: „80’s Again. Ogólnopolska konferencja poświęcona latom 80. XX wieku” (8-9 marca 2016) Uniwersytet Warszawski i „N O L A N. Ogólnopolska konferencja poświęcona twórczości Christophera Nolana” (4 maja 2016). Pokłosiem tych konferencji były dwie monografie zbiorowe złożone z tekstów doktorantów: 80’s Again, red. Aneta Jabłońska i Mariusz Koryciński, Wydawnictwo Polonistyki UW, 2016 i N O L A N, red. Adriana Brenda-Mańkowska i Paweł Jaskulski (2017). Studenci specjalizacji medialnej mogą publikować swoje teksty na platformie internetowej, uczestniczą także w projektach naukowych inicjowanych przez pracowników Zakładu.

Wspólnie ze studentami podejmowane były badania nad gatunkiem wideo-CV. Publikacje na ten temat ukazały się w tomie zbiorowymi Retoryka wizerunku medialnego i recenzowanym piśmie „Res Rhetorica”. W opracowaniu redakcyjnym jest książka Retoryka negocjacji. Scenariusze, która powstała z myślą o angażowaniu studentów w prace naukowe i tworzenie materiałów przydatnych do wykorzystania na warsztatach specjalizacyjnych. Wybitne prace twórcze studentów, które wykonują w ramach zaliczeń przedmiotów na specjalizacji mogą być publikowane na stronie internetowej Zakładu.

Do ważnych przedsięwzięć Instytutowych należy powołanie serii wydawniczej „Polonistyka Użyteczna”, która powstała z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Dubisza i dr Andrzeja Guzka w 2012 roku. Przewodniczącą komitetu redakcyjnego serii jest dr hab. Agnieszka Budzyńska, a w skład Komitetu wchodzą: dr Joanna Frużyńska, dr Andrzej Guzek, dr hab. Magdalena Trysińska, dr Ewa Wolańska, doc. dr Tomasz Wroczyński.

Ideą, która przyświecała powstaniu projektu wydawniczego było, po pierwsze ocalenie od zapomnienia wybitnych prac magisterskich powstających na Wydziale Polonistyki UW, które należałoby udostępnić szerszemu gronu badaczy lub zainteresowanym tematem czytelnikom, a po drugie inspirowanie studentów i promotorów do podejmowania zagadnień, które byłyby nowatorskie, przydatne do rozwoju przyszłych badań naukowych, poszerzania wiedzy w określonym obszarze poznania czy użyteczne w pracy dydaktycznej. Dotychczas wydano pięć tomów:

1) Małgorzata Pieczara, Włosi w Polsce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Słownik biograficzny. Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2012;

2) Ewelina Kwapień, Słownik rzeczowników polszczyzny XIX wieku, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2013;

3) Świadomość problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym, pod redakcją Joanny Zawadki, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2014;

4) Magdalena Pliszka, Słownictwo seksualistyczne w „Gargantui i Pantagruelu” Franciszka Rabelais’go w przekładzie Tadeusza Żeleńskiego (Boya), Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2015;

5) Paulina Cygańska, Słownik apelatywnych nazw osób z polskich XVI-wiecznych przekładów Ewangelii, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2016.

Szczególnie cenna jest dla Zakładu współpraca z Polskim Towarzystwem Retorycznym, która obejmuje wspólną organizację konferencji naukowych, seminariów poświęconych szerzeniu wiedzy na temat retoryki i wspólnych publikacji. Od 2014 roku zorganizowano na Uniwersytecie Warszawskim cykl warsztatów „Retoryka w profesjach” z udziałem nauczycieli retoryki, dziennikarzy i prawników. Celem spotkań warsztatowych jest określenie potrzeb w zakresie kształcenia retorycznego dla osób, którym potrzebne są w ich zawodach wysokie kompetencje komunikacyjne. W 2017 roku powstał Klub Debat PTR, którego spotkania odbywają się na Wydziale Polonistyki. Spotkania są otwarte dla wszystkich miłośników debat, którzy chcą poprawić swoje kompetencje w zakresie argumentowania w przestrzeni publicznej.

Warte odnotowania są sukcesy na niwie produkcji filmowej naszego kolegi doc. dr. Krzysztofa Kopczyńskiego, który prowadzi zajęcia na specjalizacji medialnej, min. ze scenariuszopisarstwa. Oto lista kilku ważniejszych nagród otrzymanych w latach 2007-2017:

1) Nagroda za film Kamienna cisza: Nagroda „Sky is the Limit” w kategorii „work in progress” na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Dokumentalnego w Chicago;

2) Nagroda Jury Ekumenicznego na 50. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig);

3) Nagroda za Najlepszy Debiut Reżyserski na festiwalu MiradasDoc (Hiszpania);

4) Nagroda Specjalna Jury na 5. Międzynarodowym Festiwalu Praw Człowieka „Docudays” w Kijowie;

5) Nagroda Publiczności na XV Festiwalu Filmu Polskiego w Ann Arbor (USA);

6) III Nagroda na 17. Europejskim Festiwalu Filmowym „dokumentART” (Szczecin-Neubrandenburg);

7) I Nagroda na I Festiwalu Filmów o Rodzinie FOR w Łodzi;

8) Nagroda Tygodnia Krytyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno (wspólnie z Beatą Dzianowicz) – za film Latawce;

9) Srebrny Lajkonik dla Reżysera Najlepszego Filmu Dokumentalnego, Krakowski Festiwal Filmowy - za film Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz;

10) Rekomendacja Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej Nagrody Filmowej;

11) Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Odessie;

12) Nominacja do Nagrody „Lepziger Ring”, DOK Leipzig;

13) Special Jury Mention for Feature Documentary, Dada Saheb Phalke Film Festival;

14) Nominacja do Nagrody za Najlepszą Reżyserię Zagranicznego Filmu Dokumentalnego, Nice International Film Festival South of France;

15) Warszawski Feniks – Nagroda Specjalna im. Antoniego Marianowicza dla Najlepszego Filmu Polskiego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy;

16) Nagroda w konkursie pełnometrażowych filmów dokumentalnych, Near Nazareth Festival;

17) Nagroda w kategorii „Konflikt”, Moscow Jewish Film Festival;

Krzysztof Kopczyński został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Należy zaznaczyć, że wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia na specjalizacjach medialnych łączą działalność naukową z praktykami pozauniwersyteckimi: redagowanie tekstów, translatorstwo, szkolenia retoryczne, tworzenie reklam, organizowanie kampanii promocyjnych, reżyseria i produkcja filmowa, co powoduje, że ich kompetencje jako nauczycieli przygotowujących do pracy w zawodach medialnych są bardzo wysokie.

*          *          *

Jubileusz dziesięciolecia istnienia Instytutu Polonistyki Stosowanej, a w nim Zakładu Retoryki i Mediów to także dobra okazja, aby zastanowić się nad wyzwaniami przyszłych dziesięcioleci. W sferze dydaktyki z pewnością ważną przestrzenią reform będzie aktualizowanie programu specjalizacji i dostosowywanie go do zmieniających się szybko standardów i form komunikowania w mediach. Z pewnością poszerzenia wymagać będzie pion filmoznawczy, który cieszy się dużym zainteresowaniem naszych studentów. Rozważana jest możliwość wprowadzenie ścieżek edukacyjnych w ramach specjalizacji medialnej, tak aby studenci zainteresowani szczególnie określoną sferą mediów mogli wybrać bardziej pogłębioną edukację w tej mierze.

W planach jest również rozwinięcie ścieżki edukacyjnej w zakresie retoryki. Ideałem byłoby stworzenie międzywydziałowych studiów retorycznych, jako oferty edukacyjnej dla osób chcących kształcić kompetencje komunikacyjne w profesjach prawniczych, dziennikarskich, nauczycielskich, politycznych, samorządowych. Zespół pracowników Zakładu jest dobrze przygotowany do tego, aby prowadzić zajęcia zarówno z retoryki teoretycznej, jak i jej praktycznych zastosowań. Wydaje się, że w sferze badań retoryka jest polem ciągle mało eksploatowanym. Zamierzamy prowadzić badania nad polską retoryką prezydencką i parlamentarną, nad genologią retoryczną, retoryką cyfrową, a także udoskonalać narzędzie z zakresu dydaktyki retoryki, tak, aby nauczyciele poloniści mogli już na poziomie szkół podstawowych i średnich wprowadzać elementy kultury i etyki wypowiedzi i kształtować dobre nawyki argumentowania w sferze publicznej. Zamierzamy także podjąć badania nad metodologią retoryki, współpracować z innymi jednostkami zagranicznymi, które kształcą studentów w zakresie retoryki i prowadzą badania w tej dziedzinie.          

 

[1] Nazwa została zmieniona w 2011 roku.


⇦ WSTECZ