Badania naukowe ZEiGP

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe związane z nauczaniem języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych, komunikacyjnych oraz genologicznych uczniów. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania dotyczące języka mediów w świecie dziecka, języka polskiego w radiu i telewizji, lingwistycznych uwarunkowań gatunków medialnych, języka i struktury reportażu literackiego, stylistyki mediów, semantyki (w tym semantyki kontrastywnej), a także badania nad poezją współczesną (zwłaszcza po 1989 r.), socjologią literatury (wolny rynek, rola prasy i krytyki literackiej etc.), Nową Falą i jej kontynuacjami.

Prof. dr hab. Jerzy Podracki, dr Agnieszka Mikołajczuk, dr Magdalena Trysińska pełnią funkcję rzeczoznawców recenzujących (pod względem merytoryczno-dydaktycznym oraz językowym) podręczniki do nauczania języka polskiego.

Pracownicy Zakładu uczestniczyli jako eksperci w pracach nad nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół podpisaną przez Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. oraz w pracach nad nowym Programem nauczania języka polskiego w Szkołach Europejskich (patronat Komisji Europejskiej). Ponadto biorą aktywny udział w działaniach towarzystw naukowych: prof. dr hab. Jerzy Podracki jest członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz przewodniczącym Komisji Ortograficzno-Onomastycznej, dr Agnieszka Mikołajczuk jest członkiem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Członkowie zakładu współpracują z różnymi ośrodkami w kraju i za granicą, m.in.: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytetem Śląskim w Katowicach; Katedrą Dydaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w sprawie badań i monitorowania reform edukacji); Akademią Pomorską w Szczecinie (w sprawach najnowszej literatury polskiej oraz działalności offowych wydawnictw: Czarnego oraz Lampy i Iskry Bożej); Uniwersytetem Karola w Pradze (semantyczne badania porównawcze).

Seminaria magisterskie

Prof. Jerzy Podracki prowadzi seminarium pt.  Język polski w radiu i telewizji, którego celem jest analiza językowa, stylistyczna i gatunkowa audycji radiowych oraz programów telewizyjnych. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: statusu odmiany potocznej polszczyzny (szkoła warszawska i lubelska); języka polskiego w mediach masowych (głownie w radiu i telewizji); perswazji, emocji i ekspresji w języku radia i telewizji; spójności i struktury tekstu (w różnych ujęciach) itp.

Tematy obronionych prac magisterskich:

2009
 • Ewa Pisowacka, Zjawisko kiczu w sitcomach (na przykładzie Świata według Kiepskich w telewizji Polsat).
 • Chen Yang, Radiowe programy sportowe w Chinach i w Polsce. Analizaporównawcza.

2008
 • Godziuk Anna, Monografia audycji Programu III Polskiego Radia „Klub Trójki”.
 • Kołkowicz Marta, Świat słownika, a świat copywritera. Językowy obraz twarzy w reklamach prasy.
 • Kotuła Magdalena, Język przedstawicieli instytucji w sytuacji kryzysowej (na podstawie programu telewizyjnego Elżbiety Jaworowicz pt. „Sprawa dla reportera”).
 • Lachowicz Katarzyna, Stereotyp kobiety i mężczyzny w audycji „Antykoncepcja” (Antyradio).
 • Pichalska Martyna, Język dialogów w serialu obyczajowym (na podstawie serialu „M jak miłość”).
 • Piwowarczyk Iwona, Przedwyborcze debaty telewizyjne. Analiza pragmatyczno-retoryczna.
 • Stańczak Dorota, Dowcip językowy w „Daleko od noszy”.
 • Szewczyk Monika, Dowcip językowy kierowców TIR-ów.
 • Zielonka Dorota, „Teraz My!” - polityczne show Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego jako przykład tabloidyzacji programów telewizyjnych i języka mediów.

Dr Magdalena Trysińska prowadzi seminarium pt. Język mediów w świecie dziecka, którego celem jest analiza językowa różnych przekazów medialnych kierowanych do dzieci (prasa, radio, telewizja, Internet). Tematyka zajęć dotyczy zagadnień językoznawczych - językowego ukształtowania przekazów medialnych kierowanych do dzieci oraz językowego rozwoju dziecka, jak również psychologicznych uwarunkowań odbioru współczesnych mediów. Analiza językowa czasopism, programów radiowych i telewizyjnych, stron internetowych itd. pozwoli określić tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny oraz da odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nadawcy medialni komunikują się z odbiorcą dziecięcym.

Tematy obronionych prac magisterskich:
2009
 • Marta Osińska, Autoprezentacja w blogach nastolatków.
 • Monika Pęśko, Językowy sposób wyrażania wartości w piosenkach dla dzieci.
 • Anna Dolińska, Audycja radiowa "Zagadkowa niedziela" jako tekst. Wybrane aspekty.
 • Joanna Piętowska, Język porównań w czasopismach dla dzieci na podstawie "Misia. Przyjaciela Najmłodszych" i "Kubusia Puchatka".
 • Dagna Wierzbicka, Język bohaterów serialu animowanego "6 w pracy".
 • Izabela Talarek, Analiza listów do "Bravo Girl!" – język, budowa, tematyka
 • Milena Szczygielska, Językowe wykładniki wartości w czasopismach dla nastolatek
 • Kamil Sosnowski, Język autoprezentacji uczniów drugich klas gimnazjum na portalu społecznościowym grono.net.
 • Agata Katyl, Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie-językowe aspekty efektywnego biznesu.
 • Justyna Filipowska, Komunikacja językowa w reklamie kierowanej do młodzieży
 • Weronika Kurtycz, Styl potoczny jako kod oraz sposób kreowania świata w internetowych wydaniach czasopism dla młodzieży-na podstawie analizy tekstów ze stron www.bravo.pl oraz www.malygosc.pl.
 • Anna Koper, Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek".

Dr Tomasz Wroczyński prowadzi seminarium pt. Literatura polska XX wieku w polonistyce szkolnej, którego celem jest refleksja nad sposobami obecności szeroko rozumianej literatury współczesnej na lekcjach języka polskiego - zwłaszcza w liceum i gimnazjum. W pierwszej fazie dokonywany jest przegląd najnowszego stanu badań nad literaturą polską XX wieku. Obejmuje on literaturę (zwłaszcza monografie) poświęconą dwudziestoleciu międzywojennemu, czasom wojny i okupacji oraz zjawiskom po 1945 roku. Towarzyszy temu refleksja metodologiczna, zwracająca zwłaszcza uwagę na najnowsze tendencje badawcze w nauce o literaturze poświęconej współczesności.

Kolejnym etapem seminarium jest badanie sposobów przywoływania literatury XX wieku w programach szkolnych i podręcznikach. Ocenie podlega zarówno podstawa programowa języka polskiego, jak i standardy wymagań egzaminacyjnych po każdym etapie edukacyjnym. Osobnym zagadnieniem rozpatrywanym w trakcie seminarium są sposoby ukazywania zjawisk literackich w programach szkolnych i podręcznikach w perspektywie rozwoju kultury i cywilizacji polskiej, europejskiej, powszechnej. Bada się relacje literatury wobec innych tekstów kultury oraz zjawisko intertekstualności. Przy tej okazji rozpatrywane są także najnowsze tendencje w polonistycznej dydaktyce szkolnej, polegające na nauczaniu międzyprzedmiotowym i interdyscyplinarnym. Omawia się teorię i praktykę tzw. ścieżek edukacyjnych.

Tematy obronionych prac magisterskich:
2009
 • Rudnicka Katarzyna, Teatr i dramat XX wieku w podręcznikach dla klas maturalnych w latach 1956-2000.
2008
 • Centkowska Ewa, Motywy religijne w literaturze dla dzieci w drugiej połowie XX wieku (Kamieńska, Kulmowa, Twardowski).
 • Karwowska Aldona, Strategie autobiograficzne w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 • Kisiel Iwona, Obraz okupacyjnej Warszawy na podstawie „Dzienników czasu wojny” Zofii Nałkowskiej.
 • Kopycka Magdalena, Kształtowanie się dojrzałości psychofizjologicznej kobiety i doświadczenie macierzyństwa na podstawie: Twarzy mężczyzny i Przymierza z dzieckiem Marii Kuncewiczowej.
 • Ślubowska Joanna, Polski reportaż o Indiach.


⇦ WSTECZ