Badania naukowe ZEiS

Zakład Edytorstwa i Stylistyki powstał w czerwcu 2007 roku i wszedł w skład nowo powołanego Instytutu Polonistyki Stosowanej. Obecnie liczy ośmioro pracowników i prawie dwadzieścioro doktorantów.

Praca naukowa w Zakładzie EiS dotyczy bardzo wielu obszarów badawczych, związanych zarówno z językoznawstwem, jak i literaturoznawstwem czy edytorstwem. Jako przykładowe zagadnienia badawcze, podejmowane przez pracowników i doktorantów Zakładu, można tutaj podać: związki literatury i sztuki polskiej i europejskiej II połowy  XIX i początków XX wieku, sztukę książki i prasy artystycznej polskiej oraz europejskiej XIX i XX wieku, stylistykę, lingwistykę kulturową, edytorstwo naukowe, językoznawstwo diachroniczne i normatywne, problemy literatury i kultury wolnomularskiej (XVIII-XIX wiek), literaturę i kulturę polskiego Oświecenia oraz problemy literatury i kultury emigracji polistopadowej.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu są ściśle związane z ich pracą dydaktyczną. Zakład prowadzi zajęcia w zakresie specjalizacji edytorskiej (m. in. Dzieje książki, Historia edycji polskiej literatury pięknej, Nauki pomocnicze w pracy edytora oraz Warsztaty redakcyjne) i redakcyjnej (m. in. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warsztaty redaktorskie, Podstawy edytorstwa naukowego czy Funkcjonowanie wydawnictwa). Jego pracownicy prowadzą także seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, konwersatoria (np. Dzieje Wydziału), zajęcia ogólnouniwersyteckie (np. Sztuka polska na tle sztuki europejskiej) oraz sprawują opiekę nad doktorantami.
 

⇦ WSTECZ