Badania naukowe ZRiM

Prace badawcze Zakładu koncentrują się wokół trzech grup zagadnień.

Pierwsza to literatura oraz kultura popularna oraz zagadnienia socjologii literatury. W kręgu zainteresowań Zakładu w sferze kultury i literatury popularnej znajdują się dwa tematy: narracja w kulturze i literaturze  oraz antropologia literatury popularnej. 

Druga to szeroko rozumiana problematyka związana z kierunkiem specjalizacji Filologia dla mediów. Głównym przedmiotem zainteresowania pozostają tu media w perspektywie zróżnicowanej praktyki tekstowej poddającej się opisowi w filologicznych kategoriach oraz za pomocą innych metod badawczych. Dyskursy medialne ze szczególnym uwzględnieniem reklamy i public relations  poddajemy refleksji typologicznej, kompozycyjnej i pragmatycznej. Staramy się wydobyć funkcjonalne podobieństwa komunikacji medialnej do praktyk wysokoartystycznych. Na tym horyzoncie zarysowuje się coraz wyraźniej problematyka aksjologii literackiej. Osobne zagadnienie to genologia medialna oraz refleksja nad szeroko rozumianym scenariuszopisartwem. ZespołowiFilologii dla mediów jest szczególnie bliska problematyka kultury popularnej oraz inspiracje płynące od strony retoryki. 


Trzecia to RETORYKA; jest to osobny krąg badań i obejmuje kwestie związane z jej historią, teorią oraz praktycznym zastosowaniem. W zakresie historii badania dotyczą dziejów retoryki od początku po współczesność, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej dzieje w Polsce i terenach Europy Środkowej oraz Wschodniej. W zakresie teorii badania dotyczą kwestii zarówno tzw. szkół klasycznych, jak i współczesnych, ze szczególnym  uwzględnieniem  zagadnień argumentacji. W zakresie praktyki badania obejmują zarówno analizy dzieł literackich, jak i np. wystąpień publicystów, polityków, itp.
W ramach prac prowadzonych w Zakładzie staramy się, o ile to możliwe, szukać pół wspólnych wskazanych trzech grup zagadnień badawczych.

Konferencje

Zakład  współuczestniczył w organizacji międzynarodowej konferencji RETORYKA W DYSKURSIE AKADEMICKIM, kwiecień 2009, por. www.retoryka.edu.pl[2009-01-27]  w międzynarodowej konferencji RETORYKA I POLITYKA (12-13 listopada 2009) www.retoryka.edu.pl oraz w konferencji RETORYKA  W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ (25-26 listopada 2010). Organizował także konferencję KULTURA POPULARNA – CZĘŚĆI I CAŁOSĆI. Narracje w kulturze popularnej (7-9 listopada 2010).⇦ WSTECZ