Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki - wersja archiwalna

Pracownia powołana została do życia w roku 2002. Jej celem było utworzenie formy organizacyjnej, obok Polskiego Towarzystwa Retorycznego (PTR), która ułatwiałaby integrację badaczy zajmujących się retoryką. Wspólnie z PTR organizowaliśmy konferencje, w tym konferencje międzynarodowe, a także podjęliśmy starania, aby móc wydawać pismo. Ta ostatnia inicjatywa zaowocowała powołaniem kwartalnika FORUM ARTIS RHETORICAE oraz uruchomieniem serii wydawniczej MATERIAŁY I STUDIA.

Pracownia współpracuje z ośrodkami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi w zakresie badań nad retoryką. Największym, jak dotąd, osiągnięciem – wspólnie z PTR – było rozpoczęcie współpracy przy czterech inicjatywach. Są to:
1. Szkolny Konkurs Debat Oksfordzkich,
2. Nawiązanie współpracy z Akademią Retoryki, zorganizowaną przy XXI Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. J. Grotowskiego w Warszawie,
3. Zorganizowanie w 2007 roku seminarium z udziałem prof. C. Ornatowskiego (Univ. San Diego, USA) nt programu WAC, z pokazem praktycznym,
4. Przygotowanie i wdrożenie w ramach FID programu RETORYKA – NARZÊDZIE W EDUKACJI OBYWATELSKIEJ realizowanego w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009 [stanie się on podstawa stałego kursu retoryki].

Jeśli chodzi o FORUM ARTIS RHETORICAE – pismo istnieje od 2004 roku – wydano dotąd 15 numerów. Są one częściowo dostępne na stronie www PTR, por. www.retoryka.edu.pl [zakładka: FAR]. Do najciekawszych należą m.in.:
1. Fasc. 3-6, które poświęcone są problematyce argumentacji, ze świetnym i b. ważnym artykułem prof. Jana Woleńskiego, Sens retoryczny pojęć metalogicznych,
2. Fasc. 7, który jest poświęcony tematyce retoryki w ekonomii,
3. Fasc. 8-9 – w języku angielskim – który poświęcony jest tematowi: Retoryka i religia,
4. Fasc. 10-11, który omawia związki retoryki i nauki,
5. Fasc. 12-13, który przybliża teorię retoryki Chaima Perelmana,
6. Fasc. 14-15, który poświęcony jest kwestiom związków retoryki i historii.
Planowane najbliższe numery będą dotyczyć zapewne dyskursu akademickiego, 20 rocznicy Okrągłego Stołu, związkom retoryki i polityki. W dalszej przyszłości przewidziane są numery poświęcone także historii retoryki.
Warto podkreślić, iż autorzy poszczególnych artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce a także, jak dotąd, głównie z USA.

Druga z inicjatyw – seria STUDIA I MATERIAŁY – przynosi, kompletnie przeredagowane, najlepsze prace magisterskie, które powstały na Wydziale Polonistyki i są związane z szeroko rozumianą problematyką retoryczną oraz filologiczną. Dotąd wydano jeden tom, następne trzy są po opracowaniu redakcyjnym i gotowe są do dalszych prac wydawniczych.

Pracownia organizowała także otwarte zebrania naukowe [działalność ta została zawieszona w roku 2007] oraz współorganizowała konferencje naukowe – razem z PTR. Ostatnią byłą konferencja RETORYKA I HISTORIA; planowane są;
i. Wznowienie otwartych zebrań naukowych poświęconych tematyce retoryki – szeroko rozumianej,
ii.Przygotowanie – wspólnie z PTR – kolejnych konferencji bądź spotkań dyskusyjnych nt retoryki; także – podobnych spotkań w ramach prac naukowych Zakładu Retoryki i Mediów (=Medialnych Technik Przekazu).

Najbliższe otwarte zebranie naukowe odbędzie się zapewne w maju i będzie poświęcone omówieniu najnowszych odkryć w zakresie historii retoryki, odkryć, które zapewne wpłyną na inne jej postrzeganie. Szczegóły zostaną podane później.

Kierownikiem Pracowni jest prof. zw. dr hab. Jakub Z. Lichański; dyżury są zgodne z dyżurami podanymi na stronie Zakładu.⇦ WSTECZ