PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW


Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów  wzorowany jest na programie Erasmus.
Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.
W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Dziekanem ds. Studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Dziekan ds. Studenckich powinien określić termin, w którym wracający
z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany
w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:
•    Uniwersytet Śląski
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
•    Uniwersytet Łódzki
•    Uniwersytet Wrocławski
•    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika
•    Uniwersytet Szczeciński
•    Uniwersytet Gdański
•    Uniwersytet Opolski
•    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
•    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
•    Katolicki Uniwersytet Lubelski
•    Uniwersytet w Białymstoku
•    Uniwersytet Jagielloński 
•    Uniwersytet Warszawski
•    Uniwersytet Rzeszowski
•    Uniwersytet Zielonogórski
•    Papieska Akademia Teologiczna
•    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.    Wypełnij kwestionariusz i przedstaw go swojemu Dziekanowi ds. Studenckich.
2.    Zaopiniowany kwestionariusz złóż w Biurze Spraw Studenckich (Pałac Kazimierzowski
pok. 21). Masz na to czas do 8 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub całoroczny,
bądź do połowy listopada, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Do wypełnionego formularza możesz dołączyć również dodatkowe informacje na swój temat opisujące szczególne osiągnięcia związane z wybraną przez Ciebie dziedziną studiów.
3.    Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz
do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl ) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl ),
na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany. Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Komisja Mobilności Studentów przy Zarządzie Samorządu Studentów UW (KomisjaMobilnosci@gmail.com).


⇦ WSTECZ