doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Stanowisko i przebieg kariery naukowej (stopnie tytuły).

docent w IPS od 2009 r.
doktorat 1987 r. (Bolesław Prus. Zagadnienia poetyki i interpretacji)

Zainteresowania naukowe.

 • myśl teoretycznoliteracka (2 poł. XIX w.)
 • media, literatura i kultura popularna w Polsce
 • media, literatura i kultura popularna niderlandzkiego obszaru językowego
 • poetyka reklamy i innych form komunikacji nakłaniającej
 • edukacja mediów
 • postlingwistyczność medialna
 • creative writing  

Publikacje

Publikacje
Aparycja językowa w literaturze i mediach w świetle skrajnych emocji, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2017 [w druku].
Prywatność metafory a postlingwizm w mediach i inne uspołecznienia [w:] Prywatność w mediach – Towar czy wartość, pod red. M. Drożdża, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów 2016, s. 111-133.
Dialogowe znaczenie medialnych użyć języka, [w:] Dialog w mediach – media w dialogu, Praca zbiorowa, pod red. M. Drożdża, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów 2015,  s. 149-164.
Medialna polingwistyczność jako praktyka kulturowa, [w:]  Kultura w mediach. Media w kulturze, pod red.  R. Szweda, J. Szegdy , Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 67-76.
„Mediawijsheid”, czyli holenderska droga w edukacji medialnej. Od alfabetyzacji do koncepcji mądrościowej [w:] Rozumieć media – mądrość w mediach? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów 2014 [2015], s. 137-151.
red. M. Drożdż, Mediawijsheid, czyli holenderska droga w edukacji medialnej. Od alfabetyzacji do koncepcji mądrościowej, w: Rozumieć media – mądrość w mediach?; Tarnów 2013
red. Michał Kaczmarczyk i Dariusz Rott, Medialna polingwistyczność jako hipoteza konwergencyjna, w: Problemy konwergencji mediów; Praha, Sosnowiec 2013
Figurlaność teleexpressowych przekazów w kontekście wartości, [w:] Wartość mediów - Od wyzwań do szans, pod red. Andrzeja Baczyńskiego, Michała Drożdża, Tarnów 2012 [2013], s. 137-158.
Medialna polingwistyczność jako hipoteza konwergencyjna, [w:] Problemy konwergencji mediów, pod red. Michała Kaczmarczyka, Dariusza Rotta, Praha-Sosnowiec, 2013, s. 131-142.
red. Elżbieta Wichrowska, Bestseller za życia, pośmiertnie kanon, w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku; Warszawa 2012
red. Andrzej Baczyński i Michał Drożdż, Figurlaność teleexpressowych przekazów w kontekście wartości, w: Wartość mediów - Od wyzwań do szans; Tarnów 2012
Bestseller za życia, pośmiertnie kanon, [w:] Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, pod red. E. Wichrowskiej, Warszawa 2012, s. 231-237.
Skandal powstrzymany, czyli nie wystarczy zabić i potem to opisać, [w:] Tabu - Trend - Transgresja, t 2: Skandal w tekstach kultury, pod red. M. Ursela, M. Dąbrowskiej, J. Nadolnej, M. Skibińskiej, Warszawa 2012, s. 375-381.
P. Lehr-Spławiński (red.), Rodzaje dyskursów; Warszawa 2011
red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Powieść na wokandzie, czyli dochodzenie pragmaliterackie, w: Prawo, język, media; Warszawa 2011
Piotr Lehr-Spławiński (red.), Rodzaje dyskursu publicznego. Media – literatura – rzeczywistość, Warszawa 2011.
Powieść na wokandzie, czyli dochodzenie pragmaliterackie, [w:] Prawo, język, media, Linqua Iuris, pod red. A. Mróz, A. Niewiadomskiego, M. Pawelec, Warszawa 2011, s. 139-153.
Piotr Lehr-Spławiński (redakcja i posłowie), Limeryki. Antologia tekstów, wstęp Marek Świdziński, Warszawa 2004.
O językowej zasadzie kompozycyjnej w reklamie. Uwagi z postmodernistycznym przemieszczeniem w tle, [w:] Polonistyczne spotkania. Tűbingen, pod red.  D. Knysz-Tomaszewskiej i J. Zacharskiej, Warszawa 2002.

Dorobek, doświadczenie, inne funkcje.

 • Członek Senatu UW, trzy kadencje - 2002-2012;
 • Członek Senackiej Komisji Prawno-Statutowej 2016-2020;
 • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2005-2016; 2016-2020;
 • Członek Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, 2005-2012;
 • Członek Rady Programowej COME, powołanie Rektora na kadencję 2012-2016; 2016-2020;
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. kursów internetowych IBIZA, 2005-2013;
 • Dwukrotnie wicedyrektor ILP;   
 • Założyciel i koordynator polonistycznej specjalizacji zawodowej Filologia dla mediów;
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Krytyki Medialnej (SKKM);
 • Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego – 1994;
 

WSTECZ