dr hab. Anita Lorenc


E-mail

anita.lorenc@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • fonetyka eksperymentalna i kliniczna
 • badanie wymowy z zastosowaniem artykulografii elektromagnetycznej
 • metoda werbo-tonalna
 • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii (w tym z powodu uszkodzeń słuchu)
 • programowanie języka

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • od 2018 – kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko
 • od 2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 2016 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2007–2016 – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2006 – dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998–2007 – asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 1998 – dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa.

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2019 r.
 • Odznaczenie medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2016 r.
 • Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 r.
 • Zespołowa nagroda XI konkursu European Language Label (ELL) w 2012 r., przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział w charakterze wykonawcy).

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

 • 2016 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki na podstawie osiągnięcia pt. Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej,
 • 2006 rok: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Wymowa dzieci niesłyszących posługujących się fonogestami, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotry Łobacz,
 • 2000 rok: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej pt. Korelacja pomiędzy sprawnościami językowymi a słyszeniem w przesiewowych badaniach słuchu i mowy dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, napisanej pod kierunkiem dra Zdzisława M. Kurkowskiego,
 • 1998 rok: dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – filologia polska, specjalności – nauczycielska i logopedyczna, na podstawie pracy magisterskiej pt. Nazwy wartości w świadomości językowej dzieci 7-letnich i 10-letnich, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Grabiasa (egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym).

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 • od 2016 roku – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • od 2007 roku do 2016 roku – adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • od 1998 roku do 2007 roku – asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 • Kierownik projektu naukowo-badawczego nr 2012/05/E/HS2/03770 pt. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • Ekspert główny w projekcie naukowo-badawczym nr 2018/02/X/HS2/03593 pt. Mowa kierowana do dzieci i dorosłych: badanie wstępne z użyciem artykulografu Carstens AG501, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanym przez dr hab. Katarzynę Klessę, prof. UAM w Pracowni Fonetyki Stosowanej IPS UW.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-24-228/09-00 pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie nr UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00 pt. Encyklopedia logopedii, narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych finansowanym ze środków UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Wykonawca w projekcie Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczącym przesiewowych badań słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem programów „Słyszę...” i „Mówię...” opracowanych przez IFPS i Katedrę Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej. Udział w pracach nad polską, angielską i hiszpańską wersją językową testu „Mówię…”.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym pt. Badania epidemiologiczne uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przeprowadzanym na terenie wszystkich województw w Polsce przez pracowników naukowych oraz studentów z Brigham Young University w Provo, Utah (USA), Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
 • Wykonawca w pracach realizacyjnych bazy danych mowy polskiej w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. COPERNICUS 1304-BABEL–A Multilanguage Database.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 • Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od 2019 r.
 • Międzynarodowa grupa DELAD (https://delad.ruhosting.nl/wordpress/) od 2017 roku. Prace grupy DELAD służą utworzeniu cyfrowego archiwum mowy zaburzonej dla różnych języków w powiązaniu z instniejącymi infrastrukturami zasobów, takimi jak CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure). Zasiliłam bazę CLARIN własnymi nagraniami (.wav) wymowy 20 dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu w wieku 8-12 lat.
 • Komisja Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2017 r.
 • Rada Naukowa Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – od 2016 r. do chwili obecnej przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych.
 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne od 1998 r., w tym w latach 2002–2005 członek Zarządu Głównego PTL i od 2014 roku do chwili obecnej ponownie członek ZG PTL. Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTL od 2018 r.
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) od 2014 r. do 2015 r.
 • Polski Komitet Audiofonologii w latach 2000–2006.

Publikacje

Hasła w encyklopediach
Lorenc, A. Autorstwo 36 haseł encyklopedycznych w: Encyklopedia logopedii. Narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
Monografie
Lorenc A., 2016, Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 370 s., 2 nlb.
Trochymiuk A., 2008, Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna (seria „Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia”, t. 22), Lublin: Wydawnictwo UMCS, 263 s.
Publikacje naukowe w czasopismach
Łobacz P., Lorenc A., 2018, Rozważania nad podstawami nauczania nowoczesnej fonetyki języka polskiego. „Poradnik Językowy” 5, s. 7–21.
Mik Ł., Lorenc A., Pape D., Żygis M. 2018, Articulatory and acoustic variation in the realization of Polish retroflexes. LabPhon16 – Variation, development and impairment: Between phonetics and phonology, czerwiec 19-22, 2018, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal . Dostępny w internecie: < http://labphon16.labphon.org/files/abstracts/posters/Mik.pdf >.
Lorenc A., Żygis M., Mik Ł., Pape D. 2018, Articulatory variation in Polish palatalized retroflexes. LabPhon16 – Variation, development and impairment: Between phonetics and phonology, czerwiec 19-22, 2018, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal . Dostępny w internecie: < http://labphon16.labphon.org/files/abstracts/029.pdf>.
Mik Ł., Lorenc A., Król D., Wielgat R., Święciński R., Jędryka R. 2018. Fusing the electromagnetic articulograph, high-speed video cameras and a 16-channel microphone array for speech analysis. „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences” (BPASTS-00442-2017-03), vol. 66, no. 6, s. 257–266. Dostępny w internecie: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119572>.
Lorenc A., Król D., Klessa K. 2018 (w druku), Using acoustic camera to study nasality in speech: The case of Polish nasalized vowels. „Journal of Acoustical Society of America”.
Lorenc A. 2018. Charakterystyka artykulacyjna polskich sybilantów retrofleksyjnych. Badanie z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej. „Logopedia” 47(2).
Mik Ł., Lorenc A., Król D., Wielgat R., Święciński R., Jędryka R. 2018. Fusing the electromagnetic articulograph, high-speed video cameras and a 16-channel microphone array for speech analysis.  Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences (BPASTS-00442-2017-03), No 3, vol. 66, ss. 257-266.
Lorenc A., Król D., Klessa K. 2018. An acoustic camera approach to studying nasality in speech: The case of Polish nasalised vowels „Journal of Acoustical Society of America” 144 (6), ss. 3603-3617.
Wielgat R., Jędryka R., Lorenc. A, Mik Ł., Król D., 2017, Projekt koncepcyjny bazy danych do przechowywania nagrań z badań artykulograficznych mowy polskiej, „Science, Technology and Innovation”, nr 1(1/2017). Dostęny w internecie: <https://sti.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=158357>.
Wielgat R., Lorenc. A., 2017, The EMA Study on the Inter-individual Variability and Differences in Articulation between Polish Oral and Nasalised Vowels, „Science, Technology and Innovation”, nr 1(1/2017). Dostępny w internecie: <https://sti.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=158202>.
Lorenc A., Wielgat R. 2017. Wewnątrzosobnicza zmienność położenia narządów artykulacyjnych podczas wymowy wybranych samogłosek polskich, “Tarnowskie Colloquia Naukowe – Nauki Humanistyczne”, nr 2(1/2017). Dostępny w internecie: <http://tcn.pwsztar.edu.pl/numery-do-pobrania>.
Król, D., Lorenc, A. 2017. Acoustic Field Distribution in Speech with the use of the Microphone Array, „Tarnowskie Colloquia Naukowe – Nauki Techniczne i Ścisłe”, nr 4 (3/2017). Dostępny w internecie: <http://tcn.pwsztar.edu.pl/numery-do-pobrania>.
Wielgat R., Mik Ł., Lorenc A. 2017. Correlational and Regressive Analysis of the Relationship between Tongue and Lips Motions in Electromagnetic Articulography for Selected Polish Phonemes. 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, 22-24 czerwiec, Bydgoszcz, Poland.
Wielgat R., Mik Ł., Lorenc A., Truchan A., Szostek M. 2017. Choice of Optimal Measurement Conditions for Calculating the Correlation between Position Coordinates of EMA Sensor and Video Marker in Electromagnetic Articulography. International Conference on System, Signals and Image Processing, IWSSIP 2017, 22–24 maj, Poznań, Poland.
Lorenc, A. 2017. Miejsce artykulacji polskiej spółgłoski bocznej. Badanie z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej. „Poradnik Językowy” 6, s. 63–73.
Lorenc A., Klessa K., Król D. 2017. The structure of Polish nasalized vowels: results based on spatial energy distribution and formants. W: Z. Vetulani, P. Paroubek (red.) Proceedings to 8th Language and Technology Conference, 17–19 listopad, Poznań, Poland, s. 307–311. Dostępny w internecie: < http://ltc.amu.edu.pl/book/papers/SPEECH1-3.pdf >.
Wielgat R., Lorenc A., 2016. Speech Inversion by dynamic time warping method, Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES 2016), September 5-7, Krakow, Poland, s. 81–84.
Wielgat R., Lorenc A., 2016. Inwersja mowy za pomocą nieliniowej transformacji czasowej, Tarnowskie Colloquia Naukowe, Nr 1/2016, s. 139–150.
Mik Ł., Wielgat R., Król D., Jędryka Ł., Lorenc A., Święciński R., 2016. Multimodal speech data acquisition with the use of EMA, fast-speed video cameras and a dedicated microphone array. Proceedings of the 23rd International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES 2016), 23-25 June, Łódź, s. 415–418.
Mik Ł., Wielgat R., Król D., Jędryka R., Lorenc A., Święciński R., 2016, Multimodal speech data acquisition with the use of EMA, fast-speed video cameras and a dedicated microphone array, MIXDES – 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, s. 415–418.
Mik, Ł., Lorenc, A. 2016, Kinematic Analysis of Articulatory Movements in Polish Affricates Consonants, International Conference on Signals and Electronic Systems, 5–7 September, Kraków, Poland, s. 99–102.
Lorenc A., Król D., 2016, Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji polskiej samogłoski nosowej [ɔ̃], „Poradnik Językowy” 7, 19-37
Król D., Lorenc A., Święciński R., 2015, Detecting Laterality and Nasality in Speech with the Use of a Multi-Channel recorder, 40th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2015, 19–24 April, Brisbane, Australia, s. 5147–5151.
Lorenc A., Król D., Święciński R., 2015, Assessment of Sound Laterality with the Use of a Multi-Channel Recorder, 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) 2015, 10–15 August, Glasgow, Scotland. Dostępny w internecie: <http://www.icphs2015.info/ pdfs/Papers/ICPHS0895.pdf>.
Król D., Lorenc A., 2015, Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji bocznej, nosowej i znazalizowanej w języku polskim, „Prace Filologiczne” 66, 133–145.
Lorenc A., Święciński R., 2014/2015, Badania artykulacyjne głosek języka polskiego, „Logopedia”, t. 43/44, s. 63–86. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/Logopedia_43-44_ang.pdf>.
Lorenc A., 2014, Polish pronunciation animations developed on the basis of electromagnetic articulography, „Lingua Posnaniensis”, 56(1), s. 107–123.
Lorenc A., 2013, Diagnozowanie normy wymawianiowej, „Logopedia”, t. 42, s. 63–87. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/images/1-278_Logop_42_ANG_ok.pdf>.
Płoszczak P., Lorenc A., 2013, Przesiewowe badania słuchu i mowy uczniów szkoły muzycznej w wieku wczesnoszkolnym, „Nowa Audiofonologia”, 2(1), s. 19–28.

Lorenc A., 2012, Zaburzenia dźwięczności. Analiza akustyczna i audytywna, „Logopedia”, t. 41, s. 71–107. Wersja angielska dostępna w internecie: <http://www.logopedia.umcs. lublin.pl/images/Logopedia/logopedia41ang.pdf>

Trochymiuk A., Święciński R., 2009, Artykulograficzne badanie wymowy grzbietowej. Studium przypadku, „Logopedia”, t. 38, s. 173–201.
Kurkowski Z.M., Trochymiuk A., Muzyka E., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadkach uszkodzeń słuchu, „Logopedia”, t. 37, s. 29–37.
Trochymiuk A., 2007, Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, t. 36, s. 125–137.
Trochymiuk A., 2007, VOT and durational properties of selected segments in the speech of deaf and normally hearing children, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 8, s. 111–142.
Trochymiuk A., 2005, Realization of the voiced-voiceless contrast by hearing impaired children, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 7, s. 75–96.
Trochymiuk A., Święciński R., 2004, Symbole podstawowej transkrypcji Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego (IPA) i jej rozszerzenia (ExtIPA), „Audiofonologia”, t. 25, s. 97–114.
Trochymiuk A., 2003, Voiced Realisations of Plosives in Word Initial Position by Hearing Impaired Children. Acoustic Phonetics Analysis [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 16, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 6, München, s. 111–123.
Trochymiuk A., 2002, Communicational Skills in the Speech Development in a Child with Hearing Impairment (A Case Study) [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 15, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 5, München, s. 229–235.
Gonet W., Trochymiuk A., Goworek M., Kowalczyk L., 2001, ProTrain – an Interactive Visual Feedback Pronuntiation Training System for Foreign Language and Hearing Impaired Lerners [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.), „Die Welt der Slaven”, Band 12, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 4, München, s. 98–107.
Trochymiuk A., 2001, The Correlation of Linguistic Skills and Hearing in Screen Tests of School Aged Children [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R. (ed.) „Die Welt der Slaven”, Band 12, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistic, Band 4, München, s. 245–254.
Trochymiuk A., 2001, Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku, „Audiofonologia”, t. 19, s. 121–153.
Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
Lorenc A., Dziedzic A., 2018, Metoda werbo-tonalna w praktyce logopedycznej [w:] U. Mirecka, A. Domagała (red.) Metody terapii logopedycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 49–64.
Lorenc A., 2017, Dyslalia audiogenna [w:] M. Kurowska, J. Zawadka (red.) Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna. Warszawa: Elipsa, s. 151–62.
Lorenc A., 2016, Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego [w:] Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.) Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 413-432.
Lorenc A., 2016, Transkrypcja wymowy w normie i w przypadkach jej zaburzeń. Próba ujednolicenia i obiektywizacji [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107-143.
Lorenc A., 2016, Kryteria diagnostyczne normy wymawianiowej [w:] Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 107-143.
Lorenc A., 2015, Programowanie rozwoju fonologicznego dzieci z zaburzeniami słuchu [w:] Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 131–166.
Lorenc A., 2015, Wymowa dzieci niesłyszących [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 193–211.
Lorenc A., 2015, Metoda werbo-tonalna [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 298–311.
Lorenc A., Kurkowski Z.M., 2015, Metoda audytywno-werbalna [w:] Muzyka-Furtak E. (red.), Surdologopedia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 249–268.
Lorenc A., 2015, Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu [w:] Pluta-Wojciechowska D. (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 209–227.
Lorenc A., 2015, Transkrypcja mowy zaburzonej [w:] Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 112–143.
Lorenc A., 2015, Metodologia badań współczesnej wymowy polskiej [w:] Kurowska M., Wolańska E. (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (seria „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. 12), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 49–63.
Lorenc A., 2014, Dynamic Visualizations in Studies on Contemporary Polish Pronunciation [w:] Domagała-Zyśk E. (red.), Developing language competence of people with hearing and speech disorders (seria „Nie Głos, ale Słowo…”, t. 4), Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 73–88.
Lorenc A., Święciński R., 2014, Application of phonetics in speech therapy: a case of abnormally convex tongue setting in Polish [w:] Szpyra-Kozłowska J., Guz E., Steinbrich P., Święciński R. (red.) Recent Developments in Applied Phonetics, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 287–324.
Lorenc A., 2013, Wady wymowy w świetle nowoczesnych badań fonetycznych [w:] Panasiuk J., Woźniak T. (red.), Język – Człowiek – Społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 551–580.
Lorenc A., 2012, Charakterystyka fonetyczna mowy osób niesłyszących [w:] Grabias S., Kurkowski Z.M. (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 249–284.
Lorenc A., 2012, Samogłoski w wymowie dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu [w:] Krakowiak K., Dziurda-Multan A. (red.), Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów (seria „Nie Głos, ale Słowo…”, t. 3), Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 77–113.
Trochymiuk A., 2007, Akustyczny parametr VOT w analizie mowy bezdźwięcznej [w:] Woźniak T., Domagała A. (red.), Mowa. Teoria Praktyka, t. 2, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 212–240.
Gonet W., Trochymiuk A., 2007, Typologia procesów fonologicznych opracowana na podstawie materiału zawartego w bazie danych COPERNICUS 1304-BABEL PL [w:] Woźniak T., Domagała A. (red.), Mowa. Teoria Praktyka, t. 2, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 185–211.
Trochymiuk A., 2005, Wymowa bezdźwięczna w świetle analizy akustycznej [w:] M. Młynarska, T. Smereka (red.) Logopedia. Teoria i praktyka, Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea, s. 499–519.
Gonet W., Trochymiuk A., Pietroń G., 2000, Phonetic Features of Polish Texts Read for the BABEL PL/WL Database [w:] „Speech and Language Technology”, t. 4. Poznań: Polskie Towarzystwo Fonetyczne, s. 23–42.
Oprogramowanie
Mik, Ł., Lorenc, A., 2015, phoneEMAtool [program komputerowy do analizy gestów artykulacyjnych na podstawie trajektorii ruchu sensorów artykulografu]
Mik, Ł., Lorenc, A., 2015, EMAviewer [program komputerowy do wizualizacji położenia ruchomych narządów mowy względem artykulatorów pasywnych]

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UDA-POIG.08.01.00-16-108/11-00, realizowany w latach 2007–2013.
Dostępne w internecie: <www.encyklopedialogopedii.pl 

 

WSTECZ