mgr Aneta Syta


E-mail

a.syta4@uw.edu.pl

doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego

neurologopeda, trener emisji głosu i wystąpień publicznych

Wykształcenie

 • od 2016 r. (w trakcie) – stypendiowane studia doktoranckie, Zakład Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego, otwarcie przewodu doktorskiego : styczeń 2019 r., temat dysertacji doktorskiej : Prozodia mowy u osób z prawopółkulowymi uszkodzeniami mózgu,

 • od 2020 r. (w trakcie) – Retoryka stosowana, Polska Akademia Nauk, Warszawa,

 • 2016-2018 r. – dyplom ukończenia studiów podyplomowych - Neurologopedia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,

 • 2013-2015 r. – dyplom ukończenia kursu języka migowego (tłumacz SJM) III stopnia (poziom zaawansowany), Polski Związek Głuchych, Lublin,

 • 2010-2015 r. dyplom ukończenia studiów magisterskich - Logopedia, filologia polska, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania naukowe

W zakresie logopedii klinicznej

 • diagnoza i usprawnianie mowy pacjentów z uszkodzeniem struktur kory mózgowej (m.in. afazja, pragnozja),

 • zaburzenia językowe spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego (m.in. dyzartria hiperkinetyczna),

 •  postępowanie logopedyczne w przebiegu chorób onkologicznych (m.in. u pacjentów po laryngektomii całkowitej).

W zakresie logopedii artystycznej

 • technika mówienia, zdolność precyzyjnego formułowania myśli oraz umiejętność autoprezentacji  u osób zawodowo posługujących się głosem i występujących publicznie,

 • praca z tekstem –interpretacja utworów artystycznych (m.in. praca nad prozodią, dykcją),

 • chwyty erystyczne w praktyce prawniczej,

 • językowy savoir-vivre.

W zakresie fonetyki akustycznej

 • zastosowanie fonetyki akustycznej w kryminalistyce (fonoskopia),

 • analiza akustyczna mowy zaburzonej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 2017 r.

 1. Dykcja i autokorekcja – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

 2. Fonologia z patofonetyką – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

 3. Metodyka postępowania logopedycznego – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

 4. Logorytmika – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 5. Metody badań logopedycznych – I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 6. Diagnoza i terapia logopedyczna (współprowadzenie) – I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 7. Logopedia – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo w organizacjach naukowych, staże naukowe

 • Od 2018 r. – sekretarz Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko mieszczącej się w Centrum Logopedycznym IPS Uniwersytetu Warszawskiego,

 • Od 2017 r. – członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Oddział Mazowiecki),

 • Od 2016 r. – przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,

 • lipiec-sierpień 2017 r. oraz sierpień-wrzesień 2018 r. – staże naukowo-badawcze na I Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach.

Zaangażowanie w życie Uniwersytetu i Wydziału, pełnione funkcje

 •  Członek (sekretarz) Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowy wstępne na studia I i II stopnia (sprawdzające predyspozycje kandydatów na studia logopedyczne), (od 2017 r.),

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2019-2020 r.),

 • Opiekun studentów I roku kierunku Logopedia ogólna i kliniczna  (od 2017 r.).

Inne osiągnięcia

 • Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/18, 2018/19 oraz 2019/20,

 • Promotor pracy licencjackiej na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego, temat: Wpływ ankyloglosji na funkcje prymarne, wyniki pracy dyplomowej zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym, dostęp on-line (wersja PL/ANG): https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8277 .

Publikacje

Artykuły opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych z wykazu listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 1. Syta A., Zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Opisy przypadków, „Poradnik Językowy”, z. 2, 2020, s. 94-105.

 2. Syta A., Wybrane techniki kognitywne muzykoterapii neurologicznej w terapii afazji akustyczno-mnestycznej. Studium przypadku/Selected Cognitive Techniques of Neurological Music Therapy in Acoustic-Amnesic Aphasia Therapy. Case Study,” Logopedia Silesiana” t. 8, 2019, 487-513.

 3. Syta A., Dysfunkcje prawej  półkuli mózgu a deficyty językowe i komunikacyjne, „Logopedia” t. 48 (1), 2019, s. 79-90.

 4. Syta A., Rozwój mowy i komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku, „Logopedia Silesiana” t. 7, 2018, s. 215-225.

 5. Syta A., Techniki muzykoterapii neurologicznej – przegląd i charakterystyka. Opis przypadków. „Logopedia” t. 42 (2), Tom jubileuszowy z okazji 50lecia pracy naukowej Profesora Stanisława Grabiasa, 2018, s. 349-363.

 6. Syta A., Głos w pracy pedagoga. Znaczenie, problemy i profilaktyka oraz propozycja ćwiczeń logopedycznych, „Logopedia Silesiana” t. 6, 2017, s. 269-283.

 7. Syta A., Dyslalia ankyloglosyjna – wpływ na wymowę sześciolatków, „Logopedia Silesiana” t. 6, 2017 s. 223-234.

 8. Syta A., Błędy logiczne w dyskursie publicznym. O wartości nauczania retoryki i sztuce argumentacji. (w druku)

 9. Syta A., Elektrostymulacja niedowładu krtani przy użyciu systemu VocaStim-Master. Opis przypadku. (w druku)

 10. Syta A., Mowa jak odciski palców – identyfikacja mówcy na podstawie akustycznych cech sygnałów głosowych (w przygotowaniu).

Rozdziały w monografiach wieloautorskich
 1. Syta A., Zaburzenia prozodii u osób z prawopółkulowymi uszkodzeniami mózgu, [w:] Prozodia – przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, seria: Logopedia XXI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, s. 367-380.

Doświadczenie zawodowe

Logopeda-praktyk od 2013 r. Obszar zainteresowań naukowych i specjalizacji koreluje z charakterem podejmowanych działań zawodowych. Doświadczenie zdobywane jest głównie w placówkach  służby zdrowia (m.in. praca z osobami chorymi na Alzheimera, z pacjentami po przebytych udarach mózgu), jak również w instytucjach kultury, w pracy z aktorami, politykami, prawnikami.

 

WSTECZ