prof. dr hab. Stanisław DubiszProfesor zwyczajny;

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój historyczny języka polskiego – system i uwarunkowania kulturowe;
 • stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny – język artystyczny – retoryka;
 • język polski poza granicami kraju, kontakty językowo-kulturowe;
 • współczesna polszczyzna ogólna – leksyka, komunikacja, dydaktyka;
 • dialekty i gwary polskie, regiolekty, socjolekty.

Stanowisko i przebieg kariery naukowej

 • 1972 – magisterium
 • 1979 – doktorat
 • 1991 – habilitacja
 • 1997 – tytuł naukowy profesora

Członkostwo organizacji naukowych, funkcje

 • Od 1974 – Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Od 1996 – Towarzystwo Kultury Języka
 • Od 2003 – Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • Od 2011 – Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
 • Od 2016 – Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • Od 2016 przewodniczący Komisji Potwierdzającej Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej na UW
 • Od 2016 przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Od 2016 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej WPol. UW
 • Od 1990 kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego IJP/IPS WPol. UW
 • Od 2008 redaktor naczelny czasopisma „Poradnik Językowy”.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1980 – Indywidualna Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską
 • 1988 – Nagroda Zespołowa im. Witolda Doroszewskiego za popularyzację wiedzy o języku polskim
 • 1988 – Indywidualna Nagroda Naukowa Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha za monografię naukową;
 • 1999 – Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik akademicki;
 • 1999  -Złoty Krzyż Zasługi;
 • 2000 – Medal Edukacji Narodowej;
 • 2012 – Medal za Długoletnią Służbę;
 • 2013 – Nagroda Wydziału Polonistyki UW im. Jana Baudouina de Courtenay za całokształt dorobku naukowego;
 • 2016 – Indywidualna Nagroda I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2016 – Medal 200-lecia Uniwersytetu warszawskiego;
 • 2017 – Medal Uniwersytetu warszawskiego;
 • 2019 – Indywidualna Nagroda JM Rektora UW za całokształt dorobku.


Publikacje

Wybrane publikacje
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), VI: Słowa i słówka, Warszawa 2018, WPol. UW, ss. 265.
Wielki słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2018, t. I-V; S. Dubisz – przedmowa, naukowa koncepcja opracowania, redakcja naukowa.
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), V: Współczesna polszczyzna ogólna, Warszawa 2017, WPol. UW, ss. 378.
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), IV: Historia języka polskiego; Warszawa 2016; WPol. UW; ss. 357.
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), III: Stylistyka – retoryka – translatoryka; Warszawa 2015; WPol. UW; ss. 229.
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), II: Polonia i jej język; Warszawa 2014; WPol. UW; ss. 154.
S. Dubisz, Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione), I: Dialektologia i jej pogranicza; Warszawa 2013; WPol. UW; ss. 138.
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, rozprawy, rozważania); Warszawa 2012; WPol. UW; t. III, ss. 270.
S. Dubisz, Z. Zaron (red. nauk. i współaut.), Słownik nazw osobowych; Warszawa 2010; IPS UW; publikacja internetowa – http://sno.uw.edu.pl
W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny; Warszawa 2008; Wyd. UW; ss. 277.
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, szkice); Warszawa 2007; WPol. UW; t. II, ss. 348.
W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje; Warszawa 2006; Wyd. UW; ss. 346.
K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego; Warszawa 2006; Wyd. UW; ss. 579.
S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Uniwersalny słownik języka polskiego; Warszawa 2003; Wyd. Nauk. PWN; t. I-VI (I-IV).
S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy); Warszawa 2002; WPol. UW; t. I, ss. 300.
D. Bartol, S. Dubisz (red. i współaut.), J. Podracki, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Nauka o języku dla polonistów; Warszawa 1999; ss. 624.
S. Dubisz (red. nauk. i współaut.), Język polski poza granicami kraju; Opole 1997; IFP UOp.; ss. 378.
S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie. Leksykon; Warszawa 1995; ss. 176.
S. Dubisz, Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego; Warszawa 1992; DW „Elipsa”; ss. 198.
S. Dubisz, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu; Warszawa 1991; Wyd. UW; ss. 200.
S. Dubisz (red. i współaut.), A. Rywacka, M. Strybel, J. Porayski-Pomsta, J. Wójtowicz, Wybór tekstów polonijnych; Wrocław 1990; Oss.; ss. 130.
W. Decyk, S. Dubisz, A. Markowski, A. Nagórko, E. Sękowska (oprac.), Słownik wyrazów polonijnych. Zeszyt próbny; Warszawa 1988; IJP UW; ss. 213.
S. Dubisz, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975); Wrocław 1986; Oss.; ss. 212.
S. Dubisz,   Nazwy   roślin   w   gwarach    ostródzko--warmińsko-mazurskich; Wrocław 1977; Oss., ss. 158.

 

WSTECZ