Podyplomowe Studia „Filologia Polska w praktyce”


UWAGA!

Rusza rekrutacja w zakresie nowej ścieżki programowej Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 15.12.2015 r.

Pierwszy zjazd planowany jest na 19.12.2015 r.

Kandydatów prosimy o złożenie następujących dokumentów:
 1. podanie do Dziekana,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich

Pobierz program studiów

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.


UWAGA!

Trwa rekrutacja w zakresie ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych). Dokumenty można składać do dnia 16.10.2015r.

Trwa rekrutacja w zakresie ścieżki programowej Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem. Dokumenty można składać do dnia 30.11.2015r.


Sekretariat Studiów Podyplomowych „Filologia polska w praktyce”

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój nr 50 na III piętrze,  (teren kampusu centralnego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Godziny otwarcia:
 • piątek, godz. 11.00 - 16.00
 • sobota, godz. 9.00 - 15.00
tel: (+48 22) 552 10 07.
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl.

Dyżur Kierownika studiów podyplomowych, dr Joanny Frużyńskiej

 • sobota, godz. 14.00 – 15.00 (pokój nr 50)


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W EDYCJI 2015/2016

UWAGA!

Trwa rekrutacja w zakresie ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych). Dokumenty można składać do dnia 16.10.2015r.

Uprzejmie informujemy, że w edycji 2015/2016 utworzyły się następujące ścieżki programowe:

 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego;
 • Redakcja językowa tekstu;
 • Polonistyka dla nauczycieli;
 • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów.

Jednocześnie informujemy, że na wskazane ścieżki są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem studiów.

Instytut Polonistyki Stosowanej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016 w zakresie następujących ścieżek programowych:

Studia kwalifikacyjne, trwające trzy semestry:
Studia doskonalące, trwające dwa semestry:

Kandydatów prosimy o złożenie następujących dokumentów:
 1. podanie do Dziekana,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.
W przypadku osób, które ukończyły studia w bieżącej edycji, złożenie odpisu dyplomu nie jest konieczne, o ile dokument ten znajduje się w archiwum IPS. Tegorocznych absolwentów, którzy chcieliby kontynuować studia, prosimy o zgłoszenie zamiaru pozostawienia dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie. W przypadku absolwentów poprzednich edycji studiów w zakresie redakcji językowej tekstu prosimy o adnotację w treści kwestionariusza osobowego (w części dotyczącej wykształcenia), dotyczącą roku ukończenia studiów Redakcja językowa tekstu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 18 września 2015 r.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, o przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy składania podań i wzory dokumentów

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w poniedziałek 18 maja 2015 roku, zakończy w piątek 18 września 2015 roku. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną zawiadomieni listownie w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji. 

Instytut Polonistyki Stosowanej zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.

Studia podyplomowe w Instytucie Polonistyki Stosowanej trwają 2 lub 3 semestry (w zależności od wybranej ścieżki programowej). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (weekendy, co dwa tygodnie). Pierwsze zajęcia odbędą się 17 października 2015 roku.

Studia kwalifikacyjne Specjalizacja nauczycielska dla polonistów w trakcie studiów II stopnia

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.    .

Wzory dokumentów do pobrania:

Opłaty i terminy płatności

Koszt studiów podyplomowych wynosi:

4.500 zł ( 3 semestry x 1.500 zł)

 • Polonistyka dla nauczycieli
 • Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

3.000 zł (2 semestry x 1.500 zł)

 •   Komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami
 •   Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie – podyplomowe studia w zakresie zawodów medialnych

2.400 zł (2 semestry x 1.200zł)

 • Redakcja językowa tekstu
 • Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego
 • Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem
 • Retoryka praktyczna
 • Język w działaniu
 • Logopedia - problemy pisania i czytania w szkole
 • Nowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole

Terminy płatności

Opłaty za studia wnosi się zasadniczo w ratach semestralnych, do dnia 10 października i 10 marca. Na pisemną prośbę słuchacza opłaty semestralne mogą zostać rozłożone na dwie raty (to jest cztery raty rocznie), płatne do: 10 października, 10 stycznia, 10 marca i 10 maja.

Dodatkowo przed zakończeniem studiów należy wnieść wynoszącą 30 złotych opłatę za dyplom.

Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

Prosimy kandydatów, by nie wnosili pierwszej opłaty przed otrzymaniem pisemnej decyzji o przyjęciu na studia.

Inne informacje

Dokumenty można składać:

 • w sekretariacie Studiów Podyplomowych, pokój nr 50 w gmachu Polonistyki (na terenie kampusu centralnego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
 • w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej, pokój 7a w gmachu Polonistyki (na terenie kampusu centralnego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10.00 - 14.00.
 • za pośrednictwem poczty. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym (z dopiskiem: studia podyplomowe) na adres:

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Więcej informacji można uzyskać:

 • drogą elektroniczną, wysyłając pytanie na adres: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (+48 22) 552 10 07.  Dyżur telefoniczny w każdy piątek od 11.00 do 16.00.

Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1.

czytaj całość ...

Redakcja językowa tekstu

Studia pn. Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej - w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego. Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznaczą wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

czytaj całość ...

Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie

Studia podyplomowe Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie skierowane są do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z szeroko rozumianymi mediami. Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdobywają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego. Studenci odbywają także szkolenie mikrofonowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.

czytaj całość ...

Komunikacja słowem / Język w działaniu

Studia podyplomowe Komunikacja słowem/ Język w działaniu, skierowane do specjalistów public relations, rzeczników prasowych i pracowników zespołów prasowych, redaktorów w prasie, w mediach elektronicznych czy w wydawnictwach. Program studiów obejmuje zajęcia między innymi z zakresu stylistyki, językoznawstwa, komunikacji pozawerbalnej, a także warsztaty, na których słuchacze uczą się organizowania swojej wypowiedzi i zasad komunikacji.

czytaj całość ...

Retoryka praktyczna

Studia są przeznaczone dla osób, dla których umiejętności w zakresie retoryki praktycznej są podstawą codziennej pracy, jak: nauczyciele, prawnicy, księża, dziennikarze, politycy, pracownicy sfery biznesu. Przyjmujemy absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich. Celem zajęć jest opanowanie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych [przygotowywanie tekstów pisanych/mówionych, wystąpienia publiczne, negocjacje, debaty, dyskusje, itp., ale także i analiza cudzych tekstów], w jakich mogą znaleźć się osoby publiczne.

czytaj całość ...

Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

czytaj całość ...

Komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami

Studia adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Komunikacja ta zwykle wymaga określonych kompetencji (językowych, autoprezentacyjnych, argumentacyjnych, interpersonalnych). Nasze studia określają te kompetencje w sposób precyzyjny. Znamy potrzeby osób, które pracują w przedsiębiorstwach o różnym profilu branżowym, a także w różnych sferach administracji. Osoby te oprócz wiedzy fachowej z właściwej im dyscypliny potrzebują umiejętności profesjonalnej komunikacji, aby mogły w pełni wykorzystać tę wiedzę. Jak rozumiemy pojęcie profesjonalna komunikacja?

czytaj całość ...

Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Studia podyplomowe Specjalizacja nauczycielska dla polonistów skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polonistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich. Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego).

Specjalizacja jest otwarta dla studentów polonistyki począwszy od II roku.

czytaj całość ...

Logopedia – problemy pisania i czytania w szkole

Studia podyplomowe w zakresie: Logopedia – problemy czytania i pisania w szkole są adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie  nauki czytania i pisania w szkole. W związku z tym kandydat na studia  powinien:
 •  legitymować się dyplomem magisterskim lub licencjackim w zakresie: filologii (polskiej lub obcej), pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych;
 •  mieć podstawową wiedzę w zakresie: nauki o języku, pedagogiki i psychologii
 •  interesować się zagadnieniami, które zostały przedstawione w opisie programu studiów

czytaj całość ...

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych) jest kontynuacją studiów Redakcja językowa tekstu dla zainteresowanych słuchaczy. Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.
Studia trwają dwa semestry i obejmują 150 godzin zajęć.

czytaj całość ...

Nowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole

Ścieżka programowa Nowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole obejmuje zajęcia poświecone literaturze polskiej i obcej ostatniego piętnastolecia, a także estetyce nowych mediów, ich roli w edukacji i form wykorzystania nowych mediów w pracy nauczyciela, zarówno w edukacji tradycyjnej, jak i w ramach kształcenia przez Internet. Studia są adresowane do nauczycieli języka polskiego oraz innych zainteresowanych tą problematyką nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

czytaj całość ...

Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Studia pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz  nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność w polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed nauczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim jako drugim. Ścieżka programowa Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem ma na celu przygotowanie aktywnych zawodowo nauczycieli do efektywnej pracy z takimi uczniami.

czytaj całość ...