POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE UW

Czytaj Studium Logopedyczne UW wczoraj i dziś


Wydział Polonistyki

Instytut Polonistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Oferta dydaktyczna Pomagisterskiego Studium Logopedyczne UW (PSLog) jest adresowana do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo). Na program studiów składają się zajęcia, w czasie których studenci PSLog zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy logopedy mającego kontakt z osobami w różnym wieku: dziećmi i dorosłymi. Absolwenci PSLog zdobywają tytuł zawodowy logopedy umożliwiający podjęcie pracy w placówkach oświaty (dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia pedagogiczne), placówkach kultury i placówkach służby zdrowia. Zajęcia trwają dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słuchacze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową i składają egzamin dyplomowy. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne, organizowane przez Studium w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach specjalistycznych, słuchacze odbywają w małych grupach w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Suma zajęć na studiach to 600 godzin zajęć audytoryjnych oraz 100 godzin praktyk.

Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW nie zapewnia zajęć prowadzących do uzyskania osobnych uprawnień pedagogicznych wymaganych do pracy w placówkach oświatowych.

Siedziba PSLog UW

Centrum Logopedyczne
Instytutu Polonistyki Stosowanej
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

dr Joanna Zawadka
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretariat Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
piętro II, pok. 209
telefon: 22 55 20 327
Sekretarz: Sylwia Dorociuk
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30


Zapraszamy wyłącznie w pilnych sprawach, zachęcając jednocześnie do załatwiania spraw w trybie zdalnym.

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022

Tryb studiów: zaoczny, zajęcia odbywają się zasadniczo stacjonarnie w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Jednakże, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i treści zarządzeń administracyjnych wydawanych przez właściwe władze, zajęcia i praktyki będą realizowane w formach zdalnej lub mieszanej. Z tych też względów zmianom mogą ulec terminy zjazdów lub/i terminy odbywania praktyk.

Czas trwania: 4 semestry

Czesne: 2000,00 zł za semestr

Limit miejsc: 60 osób

Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów: 45 osób


I tura (NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W IRK ORAZ PRZESŁAĆ DOKUMENTY)

Termin składania dokumentów: 03.11.2021– 31.12.2021

Termin rejestracji na studia w IRK: 03.11.2021– 31.12.2021

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: między 10 a 21 stycznia 2022 r., przy czym odbycie rozmów kwalifikacyjnych w ww. terminie jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i odpowiednich zarządzeń administracyjnych właściwych władz. O terminie rozmowy zostaną Państwo poinformowani mailowo.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: ul. Karowa 20, sala 211 (piętro II), przy czym odbycie rozmów kwalifikacyjnych w ww. terminie jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i odpowiednich zarządzeń administracyjnych właściwych władz. O miejscu rozmowy zostaną Państwo poinformowani mailowo.

II tura (NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W IRK ORAZ PRZESŁAĆ DOKUMENTY)

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Termin rejestracji na studia w IRK:  01.02.2022– 22.02.2022 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  Terminy rozmów będą ustalane indywidualnie telefonicznie lub mailowo ze zgłaszającymi się kandydatami.

Ostatni możliwy termin rozmowy to 24 lutego 2022 r.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: ul. Karowa 20, sala 210 A (piętro II), przy czym odbycie rozmów kwalifikacyjnych w ww. terminie jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i odpowiednich zarządzeń administracyjnych właściwych władz. O miejscu rozmowy zostaną Państwo poinformowani mailowo 

Termin ogłoszenia wyników: najpóźniej 25 lutego (w przypadku rozmów w terminie poprzedzającym 24 lutego wynik rozmowy będzie przekazywany do 3 dni roboczych po odbyciu rozmowy rekrutacyjnej).

Planowane rozpoczęcie zajęć w roku ak. 2021/2022: luty 2022 (po wypełnieniu się limitu osób przyjętych na studia).

Zasady kwalifikacji

1) Kandydat musi spełniać poniższe kryteria:

a) Mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie.

b) Zarejestrować się na studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW przez system IRK UW:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-PSLOG/?from=field:SP-PSLOG

c) Złożyć wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym (Pobierz kwestionariusz i podanie);

• jedno zdjęcie (6,5 x 4,5 cm);

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem (w przypadku zmiany nazwiska skrócony odpis aktu małżeństwa);

• zaświadczenie od foniatry lub lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy;

• audiogram (wynik badania słuchu)

 UWAGA: Sekretariat PSLog UW nie wydaje skierowań na badania lekarskie.

d) Uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. Na sprawdzian predyspozycji składa się:

• swobodna rozmowa z kandydatem;

• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;

• wymawianie wyrazów i głosek.

2) Jeśli liczba Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Kryteria oceny Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej

1) Wymowa Kandydata:

a) Ocena ogólna:

• tempo i płynność mówienia;

• fonacja;

• kontakt wzrokowy;

• warunki twarzowo-zgryzowe;

• stan uzębienia;

• cechy regionalne i środowiskowe.

b) Ocena szczegółowa wymowy:

• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);

• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);

• spółgłosek ustnych (nosowanie);

• samogłosek;

• głoski [r] (rotacyzm).

2) Umiejętności: badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]:

• słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);

• silnych (2–3) demonstracje;

• autokontrola w lusterku.

 

Kandydaci:

• będący bezpośrednio po poważnych zabiegach dentystycznych i/lub ortodontycznych;

• noszący aparat ortodontyczny;

• mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie;

• mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny;

• nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego;

• realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi;

• prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową;

• mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oznacza to, że w momencie przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów w PSLog.

 

Kandydaci powinni dostarczyć wymagane dokumenty:

a) listem poleconym pod adresem:

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa


Ramowy program zajęć PSLog


Nazwa przedmiotu


Wykład

Konw.

Ćwicz.

Razem

Praktyki

Egzamin

Rok studiów

ECTS, rok I

ECTS, rok II

I. Podstawy medyczne

Anatomia i fizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu


10

 

 

10

 

 

I

2

 

Audiologia


10

 

 

10

 

 

II

 

2

Foniatria


20

 

 

20

 

Tak

II

 

4

Neurologia dziecięca


15

 

 

15

 

 

I

2

 

Ortodoncja


10

 

 

10

 

 

II

 

2

Psychiatria dziecięca


10

 

 

10

 

 

II

 

2

Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka


30

 

 

30

 

Tak

II

 

4

Razem dla słuchacza:

 

105

 

 

105

 

 

 

4

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Podstawy psychologiczne

Psycholingwistyka


10

 

 

10

 

 

I

2

 

Neuropsychologia


20

 

 

20

 

 

II

 

3

Razem dla słuchacza:


30

 

 

30

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Podstawy lingwistyczne

Dialektologia


5

 

 

5

 

 

II

 

1

Fonetyka akustyczna i audiologiczna


15

 

 

15

 

Tak

I

4

 

Fonetyka artykulacyjna


20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Fonologia języka polskiego


10

 

 

10

 

 

I

3

 

Grafetyka


5

 

 

5

 

 

I

1

 

Gramatyka normatywna języka polskiego


25

 

 

25

 

Tak

I

5

 

Ortofonia


5

 

 

5

 

 

I

1

 

Rozwój językowy dziecka


15

 

 

15

 

Tak

I

3

 

Razem dla słuchacza:

 

100

 

 

100

 

 

 

21

1


IV. Logopedia

Autokorekcja


5

 

10

15

 

Tak

I

3

 

Dysfagia


10

 

 

10

 

 

II

 

1

Dysleksja i dysgrafia


10

10

 

20

 

 

II

 

2

Emisja głosu


5

 

10

15

 

 

I

2

 

Klasyfikacja form zaburzeń mowy


5

 

 

5

 

 

I

1

 

Metodyka logopedyczna


20

 

 

20

 

Tak

II

 

3

Niewerbalne systemy komunikacji


 

10

 

10

 

 

II

 

1

Opóźniony rozwój mowy


10

 

 

10

 

 

II

 

2

Postępowanie psychoterapeutyczne


 

10

 

10

 

 

I

3

 

Profilaktyka logopedyczna


20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Rozwijanie kompetencji logopedy


20

 

 

20

 

 

I/II

 

2

Seminarium dyplomowe


 

30

 

30

 

 

II

 

3

Surdologopedia


15

 

 

15

 

Tak

II

 

4

Testy psychologiczne i językowe


 

10

 

10

 

 

II

 

1

Tyflologopedia


5

 

 

5

 

 

II

 

1

Warsztat logopedy


 

 

15

15

 

 

I

3

 

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej


10

 

 

10

 

 

II

 

1

Wstęp do logopedii


10

 

 

10

 

 

I

3

 

Wstęp do praktyk


5

 

 

5

 

 

I

1

 

Zaburzenia mowy (1): dyslalia obwodowa


25

 

 

25

 

zal/egz

I

5

 

Zaburzenia mowy (2): niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu


5

 

 

5

 

 

II

 

1

Zaburzenia mowy (3): jąkanie


20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Zaburzenia mowy (4): afazja


20

 

 

20

 

Tak

II

 

4

Zaburzenia mowy (5): dyzartria


10

 

 

10

 

 

II

 

3

Zaburzenia mowy (6): dysglosja


10

 

 

10

 

Tak

II

 

3

Zaburzenia mowy (7): alalia


10

 

 

10

 

 

II

 

3

Zaburzenia mowy (8): autyzm


 

10

 

10

 

 

II

 

3

Razem dla słuchacza:

 

250

80

35

365

0

0

0

29

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w różnych placówkach (1)

 

 

 

 

 

50

 

I

4

 

Praktyki studenckie w różnych placówkach (2)

 

 

 

 

 

50

 

II

 

4

Razem dla słuchacza:

 

0

0

0

0

100

0

0

4

4

RAZEM:

 

485

80

35

600

100

0

0

60

60

Studium Logopedyczne UW wczoraj i dziś

Ewa Wolańska

Pomagisterskie Studium Logopedyczne (PSLog) Uniwersytetu Warszawskiego nieprzerwanie od ponad czterech dekad cieszy się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy jako ważny ośrodek kształcenia w zakresie logopedii. Studium wypromowało w tym czasie około 2600 logopedów dyplomowanych. Absolwenci Studium pracują w całej Polsce, jak również poza jej granicami. Wielu spośród nich podjęło pracę naukowo-badawczą oraz naukowo-dydaktyczną w różnych uczelniach w kraju i na świecie.

Dzisiejszy PSLog został powołany do życia – pod nazwą Podyplomowe Studium Ortofonii Szkolnej (PSOS) – w 1973 roku na mocy rozporządzenia ówczesnego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Organizacyjnie i merytorycznie Studium związane było z Zakładem Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, znajdującym się w strukturach ówczesnego Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Kierownikiem tego Zakładu był prof. Stanisław Skorupka. Powierzył on przygotowanie i realizację programu Studium dr Irenie Styczek, która kierowała PSOS do 1977 roku

Początkowo PSOS został zaplanowany jako dwusemestralne Studium ze 180 godzinami zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem PSOS miało być przygotowanie nauczycieli ortofonistów do pracy z dziećmi i młodzieżą nad doskonaleniem ich wymowy oraz ewentualnym usuwaniem wad tejże wymowy. Pierwszych 27 słuchaczy – kierowanych do Studium przez kuratoria oświaty – przyjęto w październiku 1974 roku W większości były to osoby z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z uczniami z różnymi formami zaburzeń mowy i języka. Osoby te zostały włączone do realizacji programu praktyk logopedycznych. W swoich miejscach pracy prowadziły dla kolegów ze Studium zajęcia logopedyczne z udziałem dzieci.

Dr Irena Styczek – jako osoba od lat związana z warszawskimi poradniami specjalistycznymi dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju języka – nie zamierzała ograniczać programu Studium do zagadnień ortofonicznych. Na początku 1975 roku rozpoczęła starania o przekształcenie profilu kształcenia, wydłużenie czasu nauki z dwóch do trzech semestrów oraz zmianę samej nazwy Studium. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Pierwsi absolwenci już trzysemestralnego Podyplomowego Studium Logopedycznego (PSLog) otrzymali dyplomy w 1976 roku

We wrześniu 1977 r. kierownikiem Studium została doc. dr Janina Wójtowiczowa, doświadczona glottodydaktyk, autorka podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Szybko przystąpiła do modyfikacji programu Studium. Wyodrębniła i rozbudowała takie przedmioty jak lingwistyczne podstawy logopedii oraz rozwijanie sprawności językowych.

Na początku 1979 roku, z inicjatywy prof. Mieczysława Szymczaka, ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Polonistyki UW doszło do spotkania doc. J. Wójtowiczowej z prof. Leonem Kaczmarkiem, twórcą i organizatorem logopedii w Polsce, kierownikiem Podyplomowego Studium Logopedycznego i Zakładu Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownicy dwóch największych ośrodków logopedycznych w Polsce uzgodnili, iż odtąd czas kształcenia podyplomowego na studiach logopedycznych będzie trwał cztery semestry, a same studia otrzymają status kwalifikacyjnych. Postanowiono także powołać roczne studium uzupełniające kwalifikacje logopedów już wykształconych w Lublinie i Warszawie.

W roku akademickim 1979/80 przyjęto w poczet PSLog ponad 70 osób na czterosemestralne – od tej pory – studia logopedyczne, a jego rozszerzony o zaburzenia mowy pochodzenia ośrodkowego u osób dorosłych (afazja) program obejmował 580 godzin, w tym 130 godzin praktyk. Słuchaczką tego rocznika była m.in. ówczesna magister Maria Przybysz-Piwko, późniejsza wieloletnia kierownik Studium.

W 1979 roku odbyła się pierwsza sesja naukowa absolwentów i słuchaczy PSLog, podczas której 50 absolwentom Studium wręczono dyplomy, a autorzy wyróżniających się prac dyplomowych mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji plenarnej. Z czasem sesje te przekształciły się w ogólnopolskie konferencje logopedyczne.

W 1980 roku zgłosiło się do Studium ponad 180 kandydatów. Tendencja ta utrzymywała się przez kolejne lata. Ponieważ słuchacze nie wnosili żadnych opłat z tytułu studiowania, kierownictwo PSLog stanęło przed koniecznością selekcji kandydatów. Zespół pracowników wypracował rygorystyczne kryteria oceny tzw. warunków twarzowo-zgryzowych kandydatów. Doc. dr J. Wójtowiczowa opisała je na użytek wewnętrzny Studium. Z niewielkimi zmianami funkcjonują po dziś dzień. Zarówno selekcja kandydatów, jak i odpłatność za studia w PSLog, którą wprowadzono w roku akademickim 1992/93, w nieznacznym stopniu wpłynęły na zmniejszenie się liczby zgłaszających się do Studium.

Początek lat 80. XX wieku zaowocował dwoma nowymi inicjatywami. W 1980 roku rozpoczęła działalność Poradnia Logopedyczna PSLog, która mieściła się w podziemiach gmachu Wydziału Polonistyki. Jej kierownikiem została mgr Danuta Antos, polonistka i logopeda, współautorka poradnika logopedycznego. Poradnia miała być szkołą ćwiczeń dla słuchaczy Studium, miejscem zdobywania wiedzy praktycznej pod okiem doświadczonego logopedy. Rok później uruchomiono Telefoniczną Poradnię Logopedyczną PSLog. Dyżur przy telefonie pełnili w ramach wolontariatu pracownicy wraz ze słuchaczami drugiego roku Studium. Obie poradnie funkcjonowały przez kilka lat.

W 1982 roku, przy współudziale Przychodni Medycyny Szkolnej, zorganizowano dla kadry Studium oraz jego słuchaczy kurs diagnozy i terapii jąkania. Do realizacji programu kursu oraz zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Studium zaproszona została mgr Maria Janeczko, specjalistka z dużym doświadczeniem zawodowym. Słuchaczem PSLog był w tym czasie psycholog Krzysztof Szamburski, późniejszy logopeda i specjalista w dziedzinie balbutologopedii, a także kierownik Studium.

W 1983 roku ówczesne Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zatwierdziło wniosek o nadanie absolwentom warszawskiego Studium tytułu logopedy dyplomowanego oraz zmianę nazwy Studium z „podyplomowego” na „pomagisterskie”, co do dziś wyróżnia Studium UW spośród istniejących na innych uczelniach. Pomagisterskie Studium Logopedyczne włączyło się w starania środowiska logopedów o przyznanie statusu zawodowego logopedy i wpisanie tego zawodu do klasyfikacji zawodów w Polsce, co ostatecznie udało się dopiero w 1996 roku.

W połowie lat 80. XX stulecia Studium przystąpiło do wydawania materiałów dydaktycznych oraz metodycznych z zakresu logopedii. Doc. dr J. Wójtowiczowa, korzystając z niemieckojęzycznych podręczników logopedii, opracowała 15 zeszytów dydaktycznych do użytku wewnętrznego. Miały służyć słuchaczom i pracownikom PSLog jako inspiracja do rozwijania warsztatu naukowego i metodycznego logopedy. W 1987 roku ukazały się natomiast materiały dydaktyczne dla logopedów, stanowiące rodzaj księgi debiutów młodych absolwentów warszawskiej logopedii, a także pracowników i współpracowników Studium. Autorkami publikacji były m.in. Maria Janeczko, Liliana Madelska, Elżbieta Stecko, Alicja Lipińska i Ewa Wojnarowska.

Od 1990 roku obowiązki kierownika PSLog sprawowali kolejno: dr Maria Przybysz-Piwko (1990-2003), dr Krzysztof Szamburski (2003-2008), ponownie doc. dr M. Przybysz-Piwko (2008-2010) oraz pisząca te słowa dr Ewa Wolańska (od 2010 roku do dziś). Kierownictwo PSLog zawsze dbało, by program dydaktyczny Studium był realizowany przy współudziale wybitnych specjalistów z ośrodków naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych oraz placówek edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu. W minionych latach wykłady, warsztaty i ćwiczenia dla słuchaczy PSLog prowadzili m.in. pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Akademii Medycznej), Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Wydziału Psychologii UW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedosłyszących czy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego.

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku, kierująca wówczas PSLogiem dr Maria Przybysz-Piwko, przekształciła coroczne czerwcowe zjazdy absolwentów i słuchaczy Studium w ogólnopolskie seminaria, a następnie konferencje naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Zapraszała na nie teoretyków oraz logopedów praktyków z krajowych ośrodków naukowych i placówek logopedycznych, a także gości z zagranicy (gościli m.in. Raisa I. Łałajewa, Tatiana W. Achutina, Bruce Duncan MacQueen, Andrzej R. Halama). W 1993 roku zorganizowała seminarium naukowe na temat metodologii badań logopedycznych (z udziałem m.in. prof. L. Kaczmarka i prof. H. Mierzejewskiej), a w 1994 roku konferencję poświęconą współczesnym poglądom na temat istoty jąkania i terapii osób jąkających się. W roku następnym tematem konferencji były dysfunkcje językowe na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Od 1996 roku PSLog organizuje te ogólnopolskie konferencje wspólnie z Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka i innymi instytucjami naukowymi (do 2000 roku odbywały się co rok, od 2000 roku odbywają się co dwa lata). W 2017 roku odbyła się piętnasta z rzędu konferencja, która przyciągnęła blisko 200 gości – zarówno teoretyków, jak i praktyków – z całego kraju. Wygłaszane referaty zazwyczaj ukazują się w tomach pokonferencyjnych.

W minionych 20 latach kilkukrotnie modyfikowano program Studium, dostosowując go do zmieniających się standardów kształcenia logopedycznego. Miedzy innymi w roku akademickim 1997/98 Studium wprowadziło jako pierwszy ośrodek w Polsce wykłady na temat dysfagii (trudności w połykaniu) i związanych z tym zadań dla logopedy. Do ich przeprowadzenia zaproszono prof. Andrzeja R. Halamę z Wolnego Uniwersytetu z Brukseli, który przez kilka kolejnych lat wprowadzał słuchaczy PSLog w tę problematykę.

Obecnie program PSLog obejmuje 700 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele, a praktyki w dodatkowe dni. Słuchacze Studium w ciągu czterech semestrów zdają 13 egzaminów, przygotowują pracę dyplomową pod opieką naukową pracowników PSLog i składają egzamin dyplomowy przed komisją egzaminacyjną[1].

 

[1] W tekście wykorzystano m.in. dane z artykułu Logopedia w Uniwersytecie Warszawskim autorstwa doc. dr Marii. Przybysz-Piwko.