POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE UW

Wydział Polonistyki

Instytut Polonistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW (PSLog) jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód logopedy. PSLog przygotowuje do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi w placówkach oświaty, kultury i służby zdrowia. Zajęcia trwają dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słuchacze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne, organizowane przez Studium w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach specjalistycznych, słuchacze odbywają w małych grupach w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Suma zajęć na studiach to 600 godzin zajęć audytoryjnych oraz 100 godzin praktyk.

 

Siedziba PSLog UW

Centrum Logopedyczne IPS

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

sekretariat: piętro II, pok. 209

telefon: 22 55 20 327

e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

 

Kierownik PSLog UW: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Sylwia Dorociuk

 

Sekretariat PSLog jest czynny:

  • niedziela (w terminach zjazdów) , godz. 8.00 - 12.00

W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy (pslog.polon@uw.edu.pl)

 


Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

Tryb studiów: zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne 2 razy w miesiącu, praktyki logopedyczne w dni powszednie (ok. 8–10 dni w roku akademickim)

Czas trwania: 4 semestry

Czesne: 2000,00 zł za semestr

Limit miejsc: 60 osób

 

Termin składania dokumentów: 6 maja–27 czerwca 2019 r.

Termin rejestracji w IRK:  6 maja–27 czerwca 2019 r.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 28 czerwca 2019 r., ul. Karowa 20, sala 211 (piętro II).

 

II tura

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia - 4 września  2019 r.

Termin rejestracji w IRK:  1 sierpnia - 4 września  2019 r.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 5 września 2019 r., ul. Karowa 20, sala 211 (piętro II).


Zasady kwalifikacji

1) Kandydat musi spełniać poniższe kryteria:

a) Mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie.

b) Zarejestrować się na studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW przez system IRK UW:

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2019/programme/SP-PSLOG/

c) Złożyć wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym (Pobierz kwestionariusz i podanie);

• dwa zdjęcia (6,5 x 4,5 cm);

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem (w przypadku zmiany nazwiska skrócony odpis aktu małżeństwa);

• zaświadczenie od foniatry lub lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy;

• audiogram (wynik badania słuchu)

 UWAGA: Sekretariat PSLog UW nie wydaje skierowań na badania lekarskie.

d) Uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. Na sprawdzian predyspozycji składa się:

• swobodna rozmowa z kandydatem;

• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;

• wymawianie wyrazów i głosek.

2) Jeśli liczba Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Kryteria oceny Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej

1) Wymowa Kandydata:

a) Ocena ogólna:

• tempo i płynność mówienia;

• fonacja;

• kontakt wzrokowy;

• warunki twarzowo-zgryzowe;

• stan uzębienia;

• cechy regionalne i środowiskowe.

b) Ocena szczegółowa wymowy:

• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);

• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);

• spółgłosek ustnych (nosowanie);

• samogłosek;

• głoski [r] (rotacyzm).

2) Umiejętności: badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]:

• słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);

• silnych (2–3) demonstracje;

• autokontrola w lusterku.

 

Kandydaci:

• będący bezpośrednio po poważnych zabiegach dentystycznych i/lub ortodontycznych;

• noszący aparat ortodontyczny;

• mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie;

• mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny;

• nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego;

• realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi;

• prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową;

• mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oznacza to, że w momencie przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów w PSLog.

 

Kandydaci powinni dostarczyć wymagane dokumenty:

a) listem poleconym pod adresem:

Uniwersytet Warszawski

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

b) lub osobiście do sekretariatu Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW: ul. Karowa 20, pokój 209 (piętro II).

Ramowy program zajęć PSLog roku akadem. 2019/2020


Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko wykładowcy

Wykład

Konw.

Ćwicz.

Razem

Praktyki

Egzamin

Rok studiów

ECTS, rok I

ECTS, rok II

I. Podstawy medyczne

Anatomia i fizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu

dr Magdalena Markowska

10

 

 

10

 

 

I

2

 

Audiologia

lek. med. Ryszard Mikołajewski

10

 

 

10

 

 

II

 

2

Foniatria

dr Anna Domeracka-Kołodziej

20

 

 

20

 

Tak

II

 

4

Neurologia dziecięca

prof. dr hab. Krystyna Szymańska

15

 

 

15

 

 

I

2

 

Ortodoncja

dr Dorota Łukasiewicz

10

 

 

10

 

 

II

 

2

Psychiatria dziecięca

dr Urszula Szymańska

10

 

 

10

 

 

II

 

2

Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka

dr Krzysztof Szamburski

30

 

 

30

 

Tak

II

 

4

Razem dla słuchacza:

 

105

 

 

105

 

 

 

4

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Podstawy psychologiczne

Psycholingwistyka

dr Ewa Wolańska

10

 

 

10

 

 

I

2

 

Neuropsychologia

dr hab. Olga Jauer-Niworowska

20

 

 

20

 

 

II

 

3

Razem dla słuchacza:

 

30

 

 

30

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Podstawy lingwistyczne

Dialektologia

dr Ewelina Kwapień

5

 

 

5

 

 

II

 

1

Fonetyka akustyczna i audiologiczna

dr hab. Anita Lorenc

15

 

 

15

 

Tak

I

4

 

Fonetyka artykulacyjna

dr hab. Natalia Siudzińska

20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Fonologia języka polskiego

dr hab. Natalia Siudzińska

10

 

 

10

 

 

I

3

 

Grafetyka

dr Joanna Zawadka

5

 

 

5

 

 

I

1

 

Gramatyka normatywna języka polskiego

dr Ewa Wolańska

25

 

 

25

 

Tak

I

5

 

Ortofonia

dr hab. Natalia Siudzińska

5

 

 

5

 

 

I

1

 

Rozwój językowy dziecka

mgr Mariola Symonides

15

 

 

15

 

Tak

I

3

 

Razem dla słuchacza:

 

100

 

 

100

 

 

 

21

1


IV. Logopedia

Autokorekcja

dr Agnieszka Borowiec

5

 

10

15

 

Tak

I

3

 

Dysfagia

dr  Joanna Chmielewska-Walczak

10

 

 

10

 

 

II

 

1

Dysleksja i dysgrafia

dr Teresa Lewandowska-Kidoń / mgr Grażyna Cerańska

10

10

 

20

 

 

II

 

2

Emisja głosu

dr Agnieszka Borowiec

5

 

10

15

 

 

I

2

 

Klasyfikacja form zaburzeń mowy

dr Joanna Zawadka

5

 

 

5

 

 

I

1

 

Metodyka logopedyczna

dr Marlena Kurowska

20

 

 

20

 

Tak

II

 

3

Niewerbalne systemy komunikacji

mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz

 

10

 

10

 

 

II

 

1

Opóźniony rozwój mowy

dr Marlena Kurowska

10

 

 

10

 

 

II

 

2

Postępowanie psychoterapeutyczne

dr Krzysztof Szamburski

 

10

 

10

 

 

I

3

 

Profilaktyka logopedyczna

dr hab. Natalia Siudzińska

20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Rozwijanie kompetencji logopedy

 różni prowadzący

20

 

 

20

 

 

I/II

 

2

Seminarium dyplomowe

dr hab. Marzena Stępień,
dr hab. Natalia Siudzińska,
dr Krzysztof Szamburski

 

30

 

30

 

 

II

 

3

Surdologopedia

dr hab. Anita Lorenc

15

 

 

15

 

Tak

II

 

4

Testy psychologiczne i językowe

dr Krzysztof Szamburski

 

10

 

10

 

 

II

 

1

Tyflologopedia

dr Małgorzata Paplińska (APS)

5

 

 

5

 

 

II

 

1

Warsztat logopedy

mgr Maria Żurowska-Mroczek

 

 

15

15

 

 

I

3

 

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

10

 

 

10

 

 

II

 

1

Wstęp do logopedii

dr Joanna Zawadka

10

 

 

10

 

 

I

3

 

Wstęp do praktyk

dr Krzysztof Szamburski

5

 

 

5

 

 

I

1

 

Zaburzenia mowy (1): dyslalia obwodowa

mgr Marcelina Przeździęk

25

 

 

25

 

zal/egz

I

5

 

Zaburzenia mowy (2): niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu

dr hab. Anita Lorenc

5

 

 

5

 

 

II

 

1

Zaburzenia mowy (3): jąkanie

dr Krzysztof Szamburski

20

 

 

20

 

Tak

I

4

 

Zaburzenia mowy (4): afazja

dr Ewa Wolańska

20

 

 

20

 

Tak

II

 

4

Zaburzenia mowy (5): dyzartria

dr hab. Olga Jauer-Niworowska

10

 

 

10

 

 

II

 

3

Zaburzenia mowy (6): dysglosja

dr hab. Natalia Siudzińska

10

 

 

10

 

Tak

II

 

3

Zaburzenia mowy (7): alalia

dr Marlena Kurowska

10

 

 

10

 

 

II

 

3

Zaburzenia mowy (8): autyzm

mgr Marta Sierocka-Rogala

 

10

 

10

 

 

II

 

3

Razem dla słuchacza:

 

250

80

35

365

0

0

0

29

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w różnych placówkach (1)

 

 

 

 

 

50

 

I

4

 

Praktyki studenckie w różnych placówkach (2)

 

 

 

 

 

50

 

II

 

4

Razem dla słuchacza:

 

0

0

0

0

100

0

0

4

4

RAZEM:

 

485

80

35

600

100

0

0

60

60