Retoryka wartości - konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativumobejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. 

Propozycje referatów należy nadesłać do 15.10.2017 r., wypełniając formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie  Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU - KONFERENCJA

Zaprazamy na XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 20, w dniach 29–30 września 2017 r. Aby ułatwić Państwu dotarcie do miejsca obrad w załączniku przesyłamy również mapkę dojazdu. Rejestracja uczestników rozpoczyna się w piątek 29 września od godz. 8.30. w biurze konferencji, które mieścić się będzie na drugim piętrze budynku przy ulicy Karowej 20. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić w biurze konferencji podczas jej trwania. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się na niego co niego co najmniej pięciu uczestników. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w sesji plakatowej. Format posteru to A1. Prosimy o doręczenie plakatu podczas rejestracji w biurze konferencji.

            Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy ciepły posiłek w przerwie obiadowej w pierwszym i drugim dniu obrad. Czynnych uczestników konferencji serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, parter budynku) w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 19.45.

            Treść wystąpień zostanie opublikowana w formie monografii. Objętość artykułu wraz z bibliografią powinna się mieścić między 21 000-25 000 znaków ze spacjami. Szczegółowa instrukcja wydawnicza znajduje się w załączniku. Prosimy o nadsyłanie artykułów do 30 października 2017 roku na adresy mailowe:

konferencjalogopedycznauw@gmail.com

marzena.stepien@uw.edu.pl

n.siudzinska@uw.edu.pl

Do pobrania:

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 17.00 w p. 52.

Wykład pt. Specyfika przekładu przekazu medialnego. Informacja w przestrzeni międzykulturowej i międzyjęzykowej  wygłosi dr Małgorzata Ślarzyńska.

Wieczór z Dy-bookiem

Serdecznie zapraszamy na wieczór z Dy-bookiem - 22 maja w Muzeum Polin (Anielewicza 6):
 • 18:00 pokaz filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz" (86 min.) w reż. Krzysztofa Kopczyńskiego
 • 19:30 spotkanie autorskie z Anną Sajewicz i Krzysztofem Kopczyńskim w związku z wydaniem książki "Dybuk. Opowieść o nieważności świata".Zobacz zaproszenie.

Zapraszamy na otwarte seminarium

z cyklu Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 maja o godzinie 17.00 w p. 52 lub 7.

Wykład pt. „Aparycja językowa w środowisku stylistyki literackiej i mediolingwistyki”  wygłosi doc. dr Piotr Lehr-Spławiński.

Przestrzenie dyskursu: media i retoryka

Otwarte seminarium "Przestrzenie dyskursu: media i retoryka"

Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW


Szkoła Edukacji PAFW i UW 24 maja organizuje swój Dzień Otwarty. W programie m.in. wykład prof. Witolda Bobińskiego o tym, jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą i Aleksandra Pawlickiego o sprawiedliwych nauczycielach. Będzie można też dowiedzieć się m.in. jak uczyć sztuki argumentowania i jak zdyscyplinować klasę.
Więcej informacji na stronie http://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-szkoly-edukacji/

Zapraszamy na otwarte seminarium

Zapraszamy na otwarte seminarium Przestrzenie dyskursu: media i retoryka, organizowane przez Zakład Retoryki i Mediów. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17.00 w p. 52.

Wykład pt. Literatura lokalna – definicja, gatunki, problemy opisu  wygłosi dr Agnieszka Szurek

Terminarz najbliższych zebrań naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej

 • 18 stycznia 2017, godz. 17.00, sala nr 7 - dr hab Anna Lorenc, wykład pt. Badanie normatywnej wymowy polskiej przy użyciu artykulografu elektromagnetycznego i kołowej macierzy mikrofonowej

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,
Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

 • fonetyka i patofonetyka,
 • świadomość językowa, w tym fonologiczna,
 • ortofonia i grafetyka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • kształtowanie się systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: Centrum Logopedyczne IPS UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna
 • lub poczty elektronicznej: konferencjalogopedycznauw@gmail.com

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna